SFS 1982:1138

821138.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

ts

Lag

SFS 1982:1138

om ändriEig D lagemi (1971:289) om allmänna

utkom från trycket

förvaltningsdomstolar;

december mi

utfärdad den 16 december 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 § lagen (1971; 289) om allmänna

förvaltningsdomstolar skall ha nedan angivna lydelse.

2

Regeringsrätten prövar

1. besvär över kammarrätts beslut enligt förvaltningsprocesslagen

ti

(1971:291),

2. besvär över annat beslut i förvalt ningsärende som enligt lag el ler av

riksdagen beslutad författning eller enligt instruktion för kammarrä tterna

P

anföres hos domstolen.

-il

Om rege ringsrättens behörig het att pröva ansökningar om resni ng och

'3C

återställande av försutten tid finn s bestämmelser i 1 1 kap. 1 1 § re gerings-
formen. I 67 § tredje styck et utlänningslagen (1980:376) finns vidare be-

stämmelser om att regeringsrätten i vissa fall prövar om förvarsbeslut skall

bestå.

mi;

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

:d

3G

På regeringens vägnar

OVE RAINER

[1!

Jan Forsström

c

(Justitiedepartementet)

-P

' Prop. 1981/82:146, AU 1982/83:3, rskr 43.

.

^ Senaste lydelse 1975:680.

¬

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.