SFS 1983:372

830372.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1983:372

Lag

Utkom från trycket

om änidlriinig 5 lagsE (1971:289) om aimäEEa

den 7 juni 1983

utfärdad den 26 maj 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 13, 17 och 20 §§ lagen (1971:289)

om allmänna förvaltningsdomstolar^ skall ha nedan angivna lydelse.

' Prop. 1982/83:126, JuU 32, rskr 314.

836

2 Lagen omtryckt 1981:1323.

¬

background image

13 § Regeringen eller den myndighet som reger ingen bestämmer skall

SFS 1983:372

fastställa hur många nämndemän som skall finnas i kamm arrättens dom­

krets för tjänstgöring i ka mmarrätten. Regeringen eller myndigheten skall

vidare för vaije län inom domkretsen fastställa det antal nämndemän som

skall utses. Kammarrätten fördelar tjänstgöringen mellan nämndemännen
efter samråd med dem.

17 § Länsrätt är domför med en lagfaren domare och tre nämndemän,

om inte annat följer av 18 §.

Om det behövs med hänsyn till målets omfatt ning eller någon annan

särskild omständighet, far fyra nämndemän sitta i rätten.

Om det inträffar förfall bland nämndemännen sedan handläggningen har

påböljats, är rätten domför med två nämndemän.

Om domförhet vid beha ndling av må l om fastig hetstaxering finns, för­

utom i 18 §, bestämmelser i fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

Regeringen eller den myndighet som regerin gen bestämm er skall fast­

ställa hur många nämndemän som skall finnas i vaije län för tjänstgöring i
länsrätten. Länsrätten fördelar tjänstgöringen mellan nämndemännen efter

samråd med dem.

20 § Valbar till nämndeman i kammarrätt och länsrätt är myndig svensk

medborgare, som är kyrkobokförd i länet och inte har fyllt sjuttio år.

Tjänsteman vid allmän förvaltningsdomstol, länsstyrelse eller under

länsstyrelse lydande myndighet, lagfaren domare, åklagare, polisman eller

advokat eller annan som har till yrke att föra andras talan inför rätta far

inte vara nämndeman.

Nämndeman i länsrätt får inte samtidigt vara nämndeman i kammarrätt.

Den som har fyllt sextio år eller uppger annat giltigt hinder är inte

skyldig att mottaga uppdr ag som nämndeman. Den som har avgått som

nämndeman är inte skyldig att mottaga nytt uppdrag förrän efter sex år.

Rätten prövar självmant den valdes behörighet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983. Äldre bestämmelser gäller

alltjämt när den handläggning i vilken nämndemän skall delta har påböljats

före ikraftträdandet samt vid överläggningar och omröstningar i anslutning

till handläggningen.

På regeringens vägnar

OVE RAINER

Peter Löfmarck

(Justitiedepartementet)

837

¬

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.