SFS 1984:9

840009.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:9

Lag

Utkom från trycket

OHi ändr ing 1 lagcn (1971:289) om allmänna

den 24 januari 1 984

förvaltningsdomstoIar;

utfårdad den 12 januari 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 14 § lagen (1971:289) om all­

männa förvaltningsdomstolar" skall ha nedan angivna lydelse.

14 § Länsrätt prövar

1. mål enligt skatte-, taxerings-, uppbörds- och folkbokföringsförfatt­

ningarna i den uts träckning som är föreskrivet i dessa förfat tningar.

2. mål enli gt social tjänstlagen (1980:620), lagen (1980:62 1) med särskil­

da bestämmelser om vård av unga, lagen (19 81: 1243) om vård av missbru­

kare i vissa fall. utlänningslagen (19 80: 376), smittskyddslagen (1968: 231),
lagen (1970:37.S) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge

för verkställighet av beslut om vård eller behandling och körkortslagen
(1977:477) i den utsträckning som är föreskrivet i dessa lagar samt mål

enligt 21 kap. föräldr abalken.

' Prop. 1983/84:60, NU 17. rs kr i3.V

36

- Lagen omirycki 1981: 1323.

¬

background image

I

j 3. må l som avses i 2 4 § lage n (1984; 3) om kärnteknisk verksa mhet.

SFS 1984:9

Denna lag trä der i kraft den I februari 1984.

På regeringens v ägnar

STEN WICKBOM

Jan Forsström
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.