SFS 1984:135

840135.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:135

Lag

Utkom från trycket

OHi ändring 1 lagen (1971:289) om allmänna

den 17 april 1984

förvaltningsdomstolar;

utfardad den 29 mars 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 12 och 24 §§ lagen (1971:289) om

allmänna förvaltningsdomstolar^ skall ha nedan angivna lydelse.

12 § Kammarrätt är domför med tre lagfarna ledamöter. Fler än fyra
lagfarna ledamöter får ej sitta i rät ten.

När det är särskilt föreskrivet att nämndemän skall ingå i rätten, är

kammarrätt domför med t re lagfarna ledamöter och två nämndemän. Fler

' Prop. 1983/84:78, JuU 15. rskr 152.

370

^ Lagen omtryckt 1981; 1323.

¬

background image

än fyra lagfarna ledamöter och tre nämndemän får i s ådant fall ej sitta i

SFS 1984:135

rätten. Kammarrätt är dock domför utan nämndemän

1. vid prövning av besvär över beslut som ej innebär att målet avgöres,
2. vid förordnande rörande saken i avvaktan på målets avgörande samt

vid annan åtgärd som avser endast måls beredande,

3. vid beslut varigenom domstolen skiljer sig från målet utan att detta

prövats i sak .

Handlägges mål som avses i andra stycket gemensamt med annat mål,

far nämndemän deltaga vid handläggningen även av det senare målet.

Om domförhet vid behandling av mål om fastighetstaxering finns be­

stämmelser i fastighetstaxeringslagen (1979:1152). Bestämmelser om dom­
förhet vid beha ndling av kommunalbesvärsmål finns i 13 a §.

Vid beslut om avskrivning av mål efter återkallelse är kammarrätten

domför med en lagfaren domare.

Regeringen bestämmer i vilken omfattning åtgärd som avser endast

beredandet av ett mål får vidtas av en lagfaren ledamot i kammarrätten

eller av en annan tjänsteman vid denna.

24 § Föreskrifterna i 17 § första - tredje styckena samt 18 § om domför­
het skall tillämpas på mellankommunala skatterätten.

Denna lag t räder i kraft den 1 juli 1984. Äldre bestämmelser i fråga om

mellankommunala skatterätten skall dock alltjämt gälla i mål där den
handläggning i vilken nämndemän skall delta har påbörjats före ikraftträ­

dandet samt vid överläggningar och omröstningar i anslutning till hand­

läggningen.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Peter Löfmarck

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.