SFS 1984:868

840868.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:868

Utkom från trycket

den II decem ber 1984

Lag

om ändrimig i lagen (1971:289) om allmäima

utfärdad den 29 november 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 18 § lagen (1971:289) om all­

männa förvaltningsdomstolar^ skall ha nedan angivna lydelse.

18

Länsrätt är domför med en lagfaren domare ensam

1. när åtgärd som avser endast måls beredande vidtages,

2. vid såd ant förhör med vittne eller sakkunnig som begärts av annan

länsrätt samt vid såd ant förhör i ären de enligt utlänningslagen (1980:376)
som begärts med stöd av 57 § samma lag,

3. vid besl ut som avser endast rättelse av felräkning, felskrivning eller

annat uppenbart förbiseende,

4. vid beslut om återka llelse tills vidare av ett körkort, körkortstillstånd

eller traktorkort eller om vägran tills vidare att godkänna ett utländskt

körkort, när det är uppenbart att ett sådant beslut bör meddelas,

5. vid annat beslut som inte innefattar slutligt avgörande av mål.
Om det inte är påkallat av särskild anledning att målet prövas av fullsut-

ten rätt, är länsrätt domför med en lagfaren domare ensam vid beslut som

inte innefattar prövning av målet i sak .

Vad som sägs i and ra stycket gäller även vid avgörand e av

1. mål om utdöman de av vite,

2. mål enligt bevissäkringslagen (1975:1027) för skatte- och avgifts­

processen, enligt lagen (1978:880) om betalning ssäkring för skatter, tullar

och avgifter, om besiktning enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152), om
handlings undantagande från taxeringsrevision, skatterevision eller annan

granskning och om befrielse från skyldighet att lämna kontrolluppgift
enligt taxeringslagen (1956:623),

3. mål om omedelbart omhändertagande enligt 6 § lagen (1980:621) med

särskilda bestämmelser om vård av unga och 8 § lagen (1981:1243) om vård

av missbrukare i vissa fall,

4. mål enligt uppbörds- och folkbokföringsförfattningarna med undan­

tag av mål om arbetsgivares ansvarighet för arbetstagares skatt och mål

enligt lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare,

5. mål om uppdelning av taxeringsvärde enligt 20 kap. 15 § fastighets­

taxeringslagen (1979:1152),

6. mål som avser ändring av taxerad inkomst med högst 2500 kr .,
7. mål enligt skatte- och taxeringsförfattningarna i vilket beslute t över­

ensstämmer med parternas samstämmiga mening,

8. mål om rättshjälp genom offentligt biträde i ett ärende hos en annan

myndighet,

9. mål enligt körkortslagen (1977:477), om beslutet innebär att något

körkortsingripande inte skall ske eller att varning meddelas eller om det ä r

1830

' Prop. 1984/85: 22, SfU 4, rskr 15.

^ Lagen omtryckt 1981:1323.

' Senastclydelse 1982:1089.

¬

background image

uppenbart att ett körkort, körkortstillstånd eller traktorkort skall återkallas

SFS 1984:868

eller att ett utländskt körkort inte skall godkännas,

10. mål i vilket sak en är uppenbar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Jan Forsström
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.