SFS 1985:212

850212.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1985:212

om ändring i lagen (1971:289) om allmänna

utkom från trycket

förvaltningsdomstolar;

'len 30 aprii i 985

utfärdad den 18 april 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 14 § lagen (1971:289) om all­

männa förvaltningsdomstolar skall ha nedan angivna lydelse.

14

Länsrätt prövar

1. mål enligt skatte-, taxerings-, uppbörds- och folkbokföringsförfatt­

ningarna i den utsträckning som är föreskrivet i de ssa författningar,

2. mål enligt socialtjäns tlagen (1980:620), lagen (1980:621) med särskil­

da bestämmelser om vård av unga, lagen (1981:1243) om vård av missbru­
kare i vissa fall, utlänningslag en (1980:376), smittskyddslagen (1968:231),
lagen (1970:375) om utlämning till D anmark, Finland, Island eller Norge

för verkställighet av beslut om vård eller behandling och körkortslagen

(1977:477) i den utsträckning som är föreskrivet i dessa lagar samt mål
enligt 6 kap. 21 § och 21 kap. fö räldrabalken,

'Prop. 1984/85:96, JuU 22, rskr 211.
^ Senaste lydelse 1984:9.

617

¬

background image

SFS 1985:212

3. mål som avses i 24 § lagen (1984:3 ) om kärnteknisk verksamhet,
4. mål som av ses i 6 § första stycket lagen (1985:206) om vite n.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Sten Heckscher
(Justitiedepartementet)

¬

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.