SFS 1986:1286

861286.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1986:1286

om ändring i lagen (1986:169) om ändring i lagen

utkom från trycket

(1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar;

den 29 december i986

utfardad den 16 december 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 14 § lagen (1971:289) om all­

männa förvaltningsdomstolar i paragrafens lydelse enligt lagen (198 6:169)

om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

14 § Länsrätt prövar

1. mål enligt skatte-, taxerings-, uppbörds- och folkbokföringsförfatt­

ningarna i den utstr äckning som är föreskrivet i dessa författningar,

2. mål enligt socialtjänstlagen (1980:620), lagen (1980:621) med särskil­

da bestämmelser om vård av unga, lagen (1981:1243) om vård av missbru­

kare i vissa fall, utlänningslagen (198 0: 376), smittskyddslagen (1968:231),

lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge

för verkställighet av beslut om vård eller behandling och körkortslagen
(1977:477) i den utsträckning som är föreskrivet i d essa lagar samt mål
enligt 6 kap. 21 § och 21 kap. för äldrabalken,

3. mål som avses i 24 § la gen (1984: 3) om kärnteknisk verksamhet,

4. mål som avses i 6 § första sty cket lagen (1985:206) om viten.
Länsrätten i �stergötlands län prövar mål enligt luftfartslagen

(1957:297) i den utsträckn ing som är föreskrivet i den lagen.

Förekommer vid mer än en länsrätt flera mål enligt s katte-, taxerings-

eller uppbördsförfattningarna som har nära samband med varandra, får

målen handläggas vid en av länsrätterna, om det kan ske utan avsevärd

olägenhet för någon enskild. Närmare föreskrifter om överlämnande av
mål mellan länsrätter meddelas av regeringen.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

Prop. 1986/87:47. SkU II, rskr. 95.

2275

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.