SFS 1987:331

870331.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987:331

om ändring i lagen (1971:289) om allmänna

utkom från trycket

förvaltningsdomstolar;

^ ^ j""'

utfärdad den 27 maj 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 18 § lagen (1971:289) om allmän­

na förvaltningsdomstolar skall ha följande lydelse.

18

Länsrätt är domför med en lagfaren domare ensam

1. när åtgärd som avse r endast måls beredande vidtages,
2. vid sådant förhör med vittne eller sakkunnig som begärts av annan

länsrätt samt vid sådant förhör i äre nde enligt utlänningslagen (1980:376)
som begärts med stöd av 57 § samma lag,

3. vid beslut som avser endast rättelse av felräkning, felskrivning eller

annat uppenbart förbiseende,

4. vid beslut om återkalle lse tills vidare av ett körkort, körkortstillstånd

eller traktorkort eller om vägran tills vidare att godkänna ett utländskt

körkort, när det är uppenbart att ett sådant beslut bör meddelas,

5. vid be slut enligt lu ftfartslagen (1957:297) om fö rsättande ur kraft av

ett certifikat, elevtillstånd eller behörighetsbevis, när det är uppenbart att

ett sådant beslut bör meddelas,

6. vid annat beslut som inte innefattar slutligt avgörande av mål.

Om det inte är påkallat av särskild anledning att målet prövas av fullsut-

ten rätt, är länsrätt domför med en lagfaren domare ensam vid beslut som
inte innefattar prövning av målet i sa k.

Vad som sägs i andra s tycket gäller även vid avgörande av

1. mål om utdömande av vite,
2. mål enligt bevis säkringslagen (1975:1027) för skatte- och avgiftspro­

cessen, enligt lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och
avgifter, om besiktning enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152), om

handlings undantagande från taxeringsrevision, skatterevision eller annan

granskning och om befrielse från skyldighet att lämna kontrolluppgift
enligt taxeringslagen (1956; 623),

3. mål om omedelbart omhändertagande enligt 6 § lagen (1980:621) med

särskilda bestämmelser om vård av unga och 8 § lagen (1981:1243) om vård
av missbrukare i vissa fall,

' Prop. 1986/87:113, JuU 29, rskr. 243.

703

^ Senaste lydelse 1986:169.

¬

background image

SFS 1987:331

4. mål enligt uppbörds- och folkbokföringsförfattningama med undantag

av mål om arbetsgivares ansvarighet för arbetstagares skatt och mål enligt
lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare,

5. mål om uppdelning av taxeringsvärde enligt 20 k ap. 15 § fastighets­

taxeringslagen (1979: 1152),

I

6. mål som avs er ändring av taxerad inkomst med högst 5 000 kr.,

7. mål enligt sk atte- och taxeringsförfattningarna i vilket beslutet över­

ensstämmer med partemas samstämmiga mening,

8. mål om rättshjälp genom offentligt biträde i ett ärende hos en annan

myndighet,

9. mål enligt körkortslagen (1977:477), om beslutet innebär att något

körkortsingripande inte skall ske eller att varning meddelas eller om det är

uppenbart att ett körkort, körkortstillstånd eller traktorkort skall återkallas

eller att ett utländskt körkort inte skall godkännas,

10. mål enligt luftfartslagen, om beslutet innebär att varning meddelas

eller om det är uppenbart att ett certifikat, elevtillstånd eller behörighets­

bevis skall återkallas,

11. mål i vilket saken ä r uppenbar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

c

GE

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.