SFS 1988:155

880155.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:155

om ändring i lagen (1971:289) om allmänna

Utkom från trycket

förvaltningsdomstolar;

den 26 april i988

utfärdad den 14 april 198 8.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 14 § lagen (1971:289)^ om all­

männa förvaltningsdomstolar skall ha följande lydelse.

14

Länsrätt prövar

1. mål enligt skatte-, taxerings-, uppbörds- och folkbokföringsförfatt­

ningarna i den utsträckning som är föreskrivet i dessa författningar,

2. mål enligt socialtjänstlagen (1980:620), lagen (1980:621) med särskil­

da bestämmelser om vård av unga, lagen (1981:1243) om vård av missb ru­

kare i vissa fall, lagen (1988:153) om bistånd åt asylsökande m.fl., lagen

(1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl.,

utlänningslagen (1980:376), smittskyddslagen (1968:231), lagen (1970:375)

om utlämning till Danma rk, Finland, Island eller Norge för verkställighet
av beslut om vård eller behandling och körkortslagen (1977:477) i den
utsträckning som är föreskrivet i d essa lagar samt mål enligt 6 kap. 21 §
och 21 kap. föräldrabalken,

3. mål som avses i 24 § la gen (1984: 3) om kärnteknisk verksamhet,
4. mål som av ses i 6 § första stycket lagen (1985: 206) om viten.

Länsrätten i Östergötlands län prövar mål enligt luftfartslagen

(1957:297) i den ut sträckning som är föreskrivet i den lagen.

Förekommer vid mer än en länsrätt flera mål enligt skatte-, taxerings-

eller uppbördsförfattningarna som har nära samband med varandra, får

målen handläggas vid en av länsrätterna, om det kan ske utan avsevärd

olägenhet för någon enskild. Närmare föreskrifter om överlämnande av

mål mellan länsr ätter meddelas av regeringen.

Denna lag träder i kraft de n 1 maj 1988.

På regeringens vägnar

BENGT GÖRANSSON

Marianne Eliason

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1987/88:80, SfU 17, rskr. 160.

^ Lagen omtryckt 1981:1323.

427

' Senaste lydelse 1986:1286.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.