SFS 1988:617

880617.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:617

om ändring i lagen (1971:289) om allmänna

Utkom från trycket

förvaltningsdomstolar;

den 20juni i988

utfärdad den 9 juni 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 19-21 §§ lagen (1971:289) om

allmänna förvaltningsdomstolar^ skall ha följande lydelse.

' Prop. 1987/88:138, JuU 38. rskr. 360.

^ Lagen omtryckt 1981:1323.

^285

¬

background image

SFS 1988:617

19 § Nämndeman i kammarrätt och länsrätt utses genom val. Val förrät­

tas av landstinget eller, om i länet finns kommun som inte ingår i lands­
tingskommun, av landstinget och kommunfullmäktige med den fördelning

dem emellan som länsstyrelsen bestämmer efter befolkningstalen. I Go t­
lands län förrättas val av kommunfullmäktige i Gotlands kommun.

Valet skall vara proportionellt, om det begärs av minst så många leda­

möter som motsvarar den kvot, som erhålls om antalet närvarande leda­

möter delas med det antal personer som valet avser, ökad med 1. Om

förfarandet vid sådant proportionellt val är särskilt föreskrivet.

När val av de nämndemän som ingår i lä nsrätt vid behandling av mål

om fastighetstaxering skall ske framgår av fastighetstaxeringslagen
(1979:1152).

Regeringen far för visst län förordna att nämndemän i kammarrätt skall

väljas bland dem som för samma mandatperiod har utsetts till nämndemän

i h ovrätt. Nämndeman i hovrätt får även i an nat fall, om han är behörig
därtill, tjänstgöra som nämndeman i den kammarrätt inom v ars domkrets
han är kyrkobokförd.

Vid val av nämndemän skall eftersträvas att nämndemannakåren får en

allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön och y rke.

20

Valbar till nämndeman i kammarrätt o ch länsrätt är myndig svensk

medborgare, som är kyrkobokförd i länet.

Tjänsteman vid allmän förvaltningsdomstol, länsstyrelse, länsskatte­

myndighet eller under länsstyrelse eller länsskattemyndighet lydande myn­

dighet, lagfaren domare, åklagare, polisman eller advokat eller annan som

har till yrke att föra andras talan inför rätta får inte vara nämndeman.

Nämndeman i länsrätt far inte samtidigt vara nämndeman i ka mmarrätt.
Den som har fyllt sextio år eller uppger något giltigt hinder är inte

skyldig a tt ta emot uppdrag som nämndeman. Den som har avgått som

nämndeman är inte skyldig att ta emot nytt uppdrag förrän efter tre år.

Rätten prövar självmant den valdes behörighet.

21 § Nämndemän i kammarrätt och länsrätt utses för tre år. Om en

nämndeman visar giltigt hinder, får rätten entlediga honom. Den som har

fyllt sextio år har rätt att frånträda uppdraget. Upphör en nämndeman att

vara valbar eller behörig, förfaller uppdraget.

Bestämmelser om mandatperiod för sådan nämndeman som ingår i läns­

rätt vid behandling av mål om fastighetstaxering finns i fastighetstaxerings­
lagen (1979:1152).

När ledighet uppkommer, utses ny nämndeman för den tid som återstår.

Ändras antalet nämndemän, far nytillträdande nämndeman utses för korta­

re tid än som följer av för sta stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. Löp ande tjänstgöringstider

för nämndemän i fall som av ses i 21 § första stycket upphör vid utgången

av år 1988. Nyval av nämndemän för tiden från och med år 1989 skall med
tillämpning av de nya bestämmelserna äga rum under år 1988. Valen

1286

' Senaste lydelse 1986: 1285.

¬

background image

förrättas av de landsting och kommunfullmäktige som nyvalts under detta

SFS 1988:617

år-v

På regeringens vägnar

THAGE G PETERSON

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.