SFS 1988:1481

881481.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988; 1481

om ändring i lagen (1971:289) om allmänna

u.kom

förvaltningsdomstolar;

den 23 december 1988

utfärdad den 15 december 1988.

Enligt riksdagens beslut'föreskrivs att 14 och 18 §§ lagen (1971:289) om

allmänna förvaltningsdomstolar^ skall ha följande lydelse.

14

Länsrätt prövar

1. mål enligt skatte-, taxerings-, uppbörds- och folkbokföringsförfatt­

ningarna i den utstr äckning som är föreskrivet i dessa författningar,

2. mål enligt socialtjänstlagen (1980: 620), lagen (19 80:621) med särskil­

da bestämmelser om vård av unga, lagen (1988:870) om vård av missbru­

kare i vissa fall, lagen (1988:153) om bistånd åt asylsökande m.fl., lagen

(1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl.,

utlänningslagen (1980:376), smittskyddslagen (1968:231), lagen (1970:375)

om utlämn ing till Dan mark, Finland, Island eller Norge för verkställighet
av beslut om vård eller behandling och körkortslagen (1977:477) i den

utsträckning som är föreskrivet i dessa lagar samt mål enligt 6 kap. 21 §

och 21 kap. föräldrabalken,

3. mål som avses i 24 § l agen (1984: 3) om kärnteknisk verksamhet,
4. mål som av ses i 6 § första stycket lagen (1985:206) om viten.
Länsrätten i Östergötlands län prövar mål enligt luftfartslagen

(1957:297) i den ut sträckning som är föreskrivet i den lagen.

Förekommer vid mer än en länsrätt flera mål enligt skatte-, taxerings-

' Prop. 1988/89:13, SoUll, rskr. 45.

'Lagen omtryckt 1981:1323.

Senaste lydelse 1988:155.

3221

¬

background image

'1.. 'i-

SFS 1988:1481

eller uppbördsförfattningarna som har nära samband med varandra, får

målen handläggas vid en av länsrätterna, om det kan ske utan avsevärd

olägenhet för någon enskild. Närmare föreskrifter om överlämnande av

mål mellan län srätter meddelas av regeringen.

18 §'' Länsrätt är domför med en lagfaren domare ensam

1. när åtgärd som avser endast måls beredande vidtages,
2. vid sådant förhör med vittne eller sakkunnig som begärts av annan

länsrätt samt vid s ådant förhör i ärende enligt utlänningslagen (1980: 376)
som begärts med stöd av 57 § samma lag,

3. vid beslut som avser endast rättelse av felräkning, felskrivning eller

annat uppenbart förbiseende,

4. vid beslut om återkallelse tills vidare av ett körkort, körkortstillstånd

eller traktorkort eller om vägran tills vidare att godkänna ett utländskt

körkort, när det är uppenbart att ett sådant beslut bör meddelas,

5. vid b eslut enligt luftfartslagen (1957:297) om fö rsättande ur kraft av

ett certifikat, elevtillstånd eller behörighetsbevis, när det är uppenbart att
ett sådant beslut bör meddelas,

6. vid annat beslut som inte innefattar slutligt avgörande av mål.

Om det inte är påkallat av särskild anledning att målet prövas av fullsut-

ten rätt, är länsrätt domför med en lagfaren domare ensam vid beslut som
inte innefattar prövning av målet i sa k.

Vad som sä gs i and ra stycket gäller även vid avgörande av

1. mål om utdö mande av vite,

2. mål enligt bevissäkringslagen (1975:1027) för skatte- och avgiftspro­

cessen, enligt lagen (1978: 880) om betalningssäkring för skatter, tullar och
avgifter, om besiktning enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152), om

handlings undantagande från taxeringsrevision, skatterevision eller annan

granskning och om befrielse från skyldighet att lämna kontrolluppgift
enligt taxeringslagen (1956: 623),

3. mål om omedelbart omhändertagande enligt 6 § lagen (1980:621) med

särskilda bestämmelser om vård av unga och 13 § lagen (1988:870) om

vård av missbrukare i vissa fall,

4. mål enligt uppbörds- och folkbokföringsforfattningarna med undan­

tag av mål om arbetsgivares ansvarighet för arbetstagares skatt och mål

enligt lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare,

5. mål om uppdelning av taxeringsvärde enligt 20 kap. 15 § fastig­

hetstaxeringslagen (1979: 1152),

6. mål som avser ändring av taxerad inkomst med högst 5 000 kr.,
7. mål enligt s katte- och taxeringsförfattningarna i vilket beslutet över­

ensstämmer med parternas samstämmiga mening,

8. mål om rättshjälp genom offentligt biträde i ett ärende hos en annan

myndighet,

9. mål enligt körkortslagen (1977:477), om beslutet innebär att något

körkortsingripande inte skall ske eller att varning meddelas eller om det är

uppenbart att ett körkort, körkortstillstånd eller traktorkort skall återkallas

eller att ett utländskt körkort inte skall godkännas,

10. mål enligt luftfartslagen, om beslutet innebär att varning meddelas

3222

Senaste lydelse 1987:331.

¬

background image

eller om det är uppenbart att ett certifikat, elevtillstånd eller behörighets-

SFS 1988:1481

bevis skall återkallas,

11. mål i vilket saken ä r uppenbar.

Denna lag träder i kraft den 1 janu ari 1989. Äldre föreskrifter gäller

fortfarande i mål enligt lagen (1981: 1243) om vård av missbrukare i vissa
fall.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.