SFS 1988:1329

881329.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

den 16 december 1988

Lag

SFS 1988:1329

om ändring i lagen (1988:617) om ändring i lagen

utkom från trycket

(1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar;

utfärdad den 1 december 19 88.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 20 § lagen (1988:617) om ändring

i lagen (197 1:289) om allmänna förvaltningsdomstolar skall ha följande

lydelse.

20 § Valbar till nämndeman i kammarrätt och länsrätt är svensk med­
borgare, som ä r kyrkobokförd i lä net och som inte är underårig eller har
förvaltare enligt 11 kap . 7 § föräldrabalken.

Tjänsteman vid allmän förvaltningsdomstol, länsstyrelse, länsskatte­

myndighet eller under länsstyrelse eller länsskattemyndighet lydande myn­
dighet, lagfaren domare, åklagare, polisman eller advokat eller annan som
har till yrke att föra andras talan inför rätta får inte vara nämndeman.

Nämndeman i l änsrätt får inte samtidigt vara nämndeman i kammar­

rätt.

Den som har fyllt sextio år eller upger något giltigt hinder är inte skyldig

att ta emot uppdrag som nämndeman. Den som har avgått som nämmnde-

man är inte skyldig att ta emot nytt uppdrag förrän efter tre år.

Rätten prövar självmant den valdes behörighet.

LAILA FRBIVALDS

Lars Eklycke

(J ustitiedepartementet)

' Prop. 1987/88: 124, 1988/89: LU9, rskr. 10.

2943

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.