SFS 1989:540

890540.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

\

SFS 1989:540 Lag

Utkom från trycket

Otti ändHng i lageo (1971:289) om allmänna

den 21 juni 1989 förvaltningsdomstolar;

utfardad den 8 juni 1989.

Enligt riksdagens beslut ' föreskrivs att 8 § lagen (1971:289) om allmän­

na förvaltningsdomstolar^ skall ha följande lydelse.

8 § Kammarrätt prövar

1. besvär som enligt lag eller annan författning anförs hos domstolen,
2. mål som underställs domstolen enligt folkbokföringslagen

(1967:198),

3. mål enligt lagen (19 89:479) om ersättning för kostnader i ärenden

och mål om skatt, m. m. i den utsträckning som är föreskrivet i den lagen.

Regeringen förordnar om kammarrättemas domkretsar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1988/89:126.SkU31, rskr. 301.

^ Lagen omtryckt 1981:1323.

¬

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.