SFS 1989:539

890539.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1989:539

om ändring i lagen (1971:289) om allmänna

Utkom från trycket

iorvaltningsdomstolar;

den 21 juni 1989

utfärdad den 8 juni 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 § lagen (1971:289) om allmän­

na förvaltningsdomstolar^ skall ha följande lydelse.

2

Regeringsrätten prövar

1. besvär över kammarrätts beslut enligt förvaltningsprocesslagen

(1971:291),

2. besvär över annat beslut i förvaltningsärende som enligt lag eller av

riksdagen beslutad författning eller enligt instruktion för kammarrätterna

anföres hos domstolen.

Om regeringsrättens behörighet att pröva ansökningar om resning och

återställande av försutten tid finns bestämmelser i 11 kap. 11 § regerings­

formen. I 7 kap. 7 § tredje stycket utlänningslagen (1989:529) finns vidare

bestämmelser om att regeringsrätten i vissa fall prövar om beslut om

förvar skall bestå.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

JProp. 1988/89:86, Snjl9 och 22, rskr. 325

, Lagen omtryckt 1981; 1323.

' Senaste lydelse 1982:1138.

835

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.