SFS 1989:541

890541.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1989:541 Lag

Utkom från try cket

den 21 juni 1989

om ändring i lagen (1989; 293) om ändring i lagen

(1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar;

utfärdad den 8 juni 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 18 § lagen (1971; 289) om allmän­

na förvaltningsdomstolar^ i paragrafens l ydelse enligt lagen (1989:293) om

ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

18

Länsrätt är domför med en lagfaren domare ensam

1. när åtgärd som avser endast måls beredande vidtages,

2. vid sådant förhör med vittne eller sakkunnig som begärts av annan

länsrätt,

836

' Prop. 1988:89:86, SfXJ 19 och 22, rskr . 325.

Prop. 1988:89/134, TU20, rskr. 308.

^ Lagen omtryckt 1981: 1323.

^ Senaste lydelse 1989:293.

¬

background image

f ''' ' 3. vid be slut som avs er endast rättelse av felräkning, felskrivning eller

SFS 1989:541

annat uppenbart förbiseende,

4. vid beslut om återkallelse tills vidare av ett körkort, körkortstillstånd

eller trakto rkort eller om vägran tills vidare att godkänna ett utländskt
körkort, när det är uppenbart att ett sådant beslut bör meddelas eller när

omhändertagande beslutas enligt 23 § körkortslagen (1977:477),

5. vid b eslut enligt luftfartslagen (1957:297) om försättande ur kraft av

ett certifikat, elevtillstånd eller behörighetsbevis, när det är uppenbart att

ett sådant beslut bör meddelas,

6. vid annat beslut som inte innefattar slutligt avgörande av mål.

Om det inte är påkallat av särskild anledning att målet prövas av

fullsutten rätt, är länsrätt domför med en lagfaren domare ensam vid

beslut som inte innefattar prövning av målet i sak.

Vad som sägs i andra stycket gäller även vid avgörande av
1. mål om utdömande av vite,

2. mål enligt bev issäkringslagen (1975:1027) för skatte- och avgiftspro­

cessen, enligt lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och
avgifter, om besiktning enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152), om

handlings undantagande från taxeringsrevision, skatterevision eller annan

granskning oc h om befrielse från skyldighet att lämna kontrolluppgift

enligt taxeringslagen (1956:623),

3. mål om omedelbart omhändertagande enligt 6§ lagen (1980:621)

med särskilda bestämmelser om vård av ung a och 13 § lagen (1988:870)

om vård av missbrukare i vissa fall samt mål om tillfälligt omhändertagan­

de enligt 37 § smittskyddslagen (1988:1472),

4. mål enligt uppbörds- och folkbokföringsförfattningama med undan ­

tag av må l om arbe tsgivares ansvarighet för arbetstagares skatt och må l

enligt lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare,

5. mål om uppdelning av taxeringsvärde enlig t 20 kap. 15 § fastig­

hetstaxeringslagen (1979:1152),

6. mål som avser ändring av taxerad inkomst med h ögst 5000 kr.,

7. mål enligt skatte- och taxerin gsförfattningama i vil ket beslutet över­

ensstämmer med par ternas samstämmiga mening,

8. mål om rätt shjälp genom offentligt biträde i ett är ende hos en annan

myndighet,

9. m ål en ligt körkortslagen (1977: 477), om beslutet innebä r att något

körkortsingripande inte skall ske eller att varning meddelas eller om det är

uppenbart att ett körkort, körkortstillstånd eller traktorkort skall återkallas

eller att ett utländskt körkort inte skall godkännas,

10. mål enligt luftfartslagen, om bes lutet innebä r att varnin g meddelas

eller om det är uppenbart att ett certif ikat, elevtillstånd eller behörighets­

bevis skall återkallas,

11. mål i v ilket saken är uppenbar.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

837

¬

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.