SFS 1989:542

890542.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1989:542

Utkom från trycket

den 21 juni 1989

\

Lag

om ändring i lagen (1989:300) om ändring i lagen

(1989:15) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna

förvaltningsdomstolar;

utfärdad den 8 juni 1989.

Enligt riksdagens beslut'föreskrivs att 14 § lagen (1971; 289) om allmän­

na förvaltningsdomstolar^ i paragrafens lydelse enligt lagen (1989:300) om

ändring i lagen (1989:15) om ändring i n ämnda lag och ikraftträdandebe­

stämmelsen till lagen (1989:300) om ändring i lagen (1989:15) om ändring

i nämnda lag skall ha följande lydelse.

14

Länsrätt prövar

1. mål enligt skatte-, taxerings-, uppbörds- och folkbokföringsförfatt-

ningarna samt lagen (1989; 479) om ersättning for kostnader i ärenden och
mål om s katt, m. m. i d en utsträckning som är föreskrivet i dessa författ­

ningar,

2. mål enligt socialtjänstlagen (1980:620), lagen (1980:621) med särskil­

da bestämmelser om vård av unga, lagen (1988:870) om vård av missbru­
kare i vissa fall, lagen (1 988:153) om bistånd åt asylsökande m.fl., lagen

(1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl.,
smittskyddslagen (1988; 1472), lagen (1970:375) om utlämning till Dan­

mark, Finland, Island eller Norge fÖr verkställighet av beslut om vård eller
behandling, körkortslagen (1977:477) och lagen (1989; 14) om erkännande

och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om över­

flyttning av barn, allt i den utsträckning som är föreskrivet i dessa lagar

samt mål enligt 6 kap. 21 § och 21 kap. föräldrabalken,

3. mål som avses i 24 § lag en (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,
4. mål som avses i 6 § första stycket lag en (1985:206) om viten.
Länsrätten i Östergötlands län prövar mål enligt luftfartslagen

(1957:297) i den u tsträckning som är föreskrivet i den lagen.

Förekommer vid mer än en länsrätt flera mål enligt skatte-, taxerings-

eller uppbördsförfattningama som har nära samband med varandra, får

målen handläggas vid en av länsrätterna, om det kan ske utan avsevärd

olägenhet fÖr någon enskild. Närmare föreskrifter om överlämnande av

mål mellan länsrätter meddelas av regeringen.

I

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

838

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1988/89:86. SnJ19och 22, rskr. 325.

Prop. 1988/89:126, SkU31, rskr. 301,

^ Lagen omtryckt 1981:1323.

' Senaste lydelse 1989; 300,

¬

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.