SFS 1989:542

890542.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1989:542

Utkom från trycket

den 21 juni 1989

\

Lag

om ändring i lagen (1989:300) om ändring i lagen

(1989:15) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna

förvaltningsdomstolar;

utfärdad den 8 juni 1989.

Enligt riksdagens beslut'föreskrivs att 14 § lagen (1971; 289) om allmän­

na förvaltningsdomstolar^ i paragrafens lydelse enligt lagen (1989:300) om

ändring i lagen (1989:15) om ändring i n ämnda lag och ikraftträdandebe­

stämmelsen till lagen (1989:300) om ändring i lagen (1989:15) om ändring

i nämnda lag skall ha följande lydelse.

14

Länsrätt prövar

1. mål enligt skatte-, taxerings-, uppbörds- och folkbokföringsförfatt-

ningarna samt lagen (1989; 479) om ersättning for kostnader i ärenden och
mål om s katt, m. m. i d en utsträckning som är föreskrivet i dessa författ­

ningar,

2. mål enligt socialtjänstlagen (1980:620), lagen (1980:621) med särskil­

da bestämmelser om vård av unga, lagen (1988:870) om vård av missbru­
kare i vissa fall, lagen (1 988:153) om bistånd åt asylsökande m.fl., lagen

(1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl.,
smittskyddslagen (1988; 1472), lagen (1970:375) om utlämning till Dan­

mark, Finland, Island eller Norge f�r verkställighet av beslut om vård eller
behandling, körkortslagen (1977:477) och lagen (1989; 14) om erkännande

och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om över­

flyttning av barn, allt i den utsträckning som är föreskrivet i dessa lagar

samt mål enligt 6 kap. 21 § och 21 kap. föräldrabalken,

3. mål som avses i 24 § lag en (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,
4. mål som avses i 6 § första stycket lag en (1985:206) om viten.
Länsrätten i �stergötlands län prövar mål enligt luftfartslagen

(1957:297) i den u tsträckning som är föreskrivet i den lagen.

Förekommer vid mer än en länsrätt flera mål enligt skatte-, taxerings-

eller uppbördsförfattningama som har nära samband med varandra, får

målen handläggas vid en av länsrätterna, om det kan ske utan avsevärd

olägenhet f�r någon enskild. Närmare föreskrifter om överlämnande av

mål mellan länsrätter meddelas av regeringen.

I

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

838

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1988/89:86. SnJ19och 22, rskr. 325.

Prop. 1988/89:126, SkU31, rskr. 301,

^ Lagen omtryckt 1981:1323.

' Senaste lydelse 1989; 300,

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.