SFS 1989:293

890293.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

r-

Lag

SFS 1989:293

om ändring i lagen (1971:289) om allmänna

rnn trycket

förvaltningsdomstolar;

den 6 juni 1989

utfärdad den 18 maj 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 18 § lagen (1971:289) om allmän­

na förvaltningsdomstolar^ skall ha följande lydelse.

18

Länsrätt är domför med en lagfaren d omare ensam

1. när åtgärd som avser endast måls beredande vidtages,
2. vid sådant förhör med vittne eller sakkunnig som begärts av annan

länsrätt samt vid sådan t förhör i ärende enligt utlänningslagen (1980:376)
som begärts med stöd av 57 § samma lag,

3. vid beslut som avser endast rättelse av felräkning, felskrivning eller

annat uppenbart förbiseende,

4. vid beslut om återkallelse tills vidare av ett körkort, körkortstillstånd

eller trakt orkort eller om vägran tills vidare att godkänna ett utländskt

körkort, när det är uppenbart att ett sådant beslut bör meddelas,

5. vid beslu t enligt luftfartsla gen (1957:297) om försättande ur kraft av

ett certifikat, elevtillstånd eller behörighetsbevis, när det är uppenbart att
ett sådant beslut bör meddelas,

'Prop. 1988/89: 123, SoU25, rskr. 227.

Lagen omtryckt 198 1:1323.

'Senaste lydelse 1988:1481.

395

¬

background image

SFS 1989:293

\

6. vid annat beslut som inte innefattar slutligt avgörande av mål.

Om det inte är påkallat av särskild anledning att målet prövas av fullsutten

rätt, är länsrätt domfor med en lagfaren domare ensam vid beslut som inte

innefattar prövning av målet i sak.

Vad som sägs i andra stycket gäller även vid avgörande av
1. mål om utdömande av vite,

2. mål enligt bevissäkringslagen (1975:1027) for ska tte- octi avgiftspro­

cessen, enligt lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och

avgifter, om besiktning enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152), om

handlings undantagande från taxeringsrevision, skatterevision eller annan

granskning och om befrielse från skyldighet att lämna kontrolluppgift-

enligt taxeringslagen (1956:62 3),

3. mål om omedelbart omhändertagande enligt 6§ lagen (1980:621)

med särskilda bestämmelser om vård av unga och 13 § lagen (1988:870)

om vård av missbrukare i vissa fall samt mål om tillfälligt omhändertagan­
de enligt 37 § smittskyddslagen (1988:1472),

4. mål enligt uppbörds- och folkbokföringsförfattningarna med undan­

tag av mål om arbetsgivares ansvarighet for arbetstagares skatt och mål
enligt lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare,

5. mål om uppdelning av taxeringsvärde enligt 20 kap. 15 § fastig­

hetstaxeringslagen (1979: 1152),

6. mål som avser ändring av taxerad inkomst med högst 5 000 kr.,

7. mål enligt skatte- och taxeringsförfattningarna i vilket beslutet över­

ensstämmer med parternas samstämmiga mening,

8. mål om rättshjälp genom offentligt biträde i ett ärende hos en annan

myndighet,

9. mål enligt körkortslagen (1977:477), om beslutet innebär att något

körkortsingripande inte skall ske eller att varning meddelas eller om det är
uppenbart att ett körkort, körkortstillstånd eller traktorkort skall återkallas

eller att ett utländskt körkort inte skall godkännas,

10 mål enligt luftfartslagen, om beslutet innebär att varning meddelas

eller om det är uppenbart att ett certifikat, elevtillstånd eller behörighets­

bevis skall återkallas,

11. mål i vilket saken är uppenbar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

396

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.