SFS 1989:356

890356.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1989:356 Lag

Utkom från trycket

oHi ändring i lagen (1971:289) om allmänna

den 8 juni 1989 förvaltningsdomstolar;

468

utfärdad den 25 maj 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 a § lagen (1971:289) om all­

männa förvaltningsdomstolar^ skall ha följande lydelse.

4 a § På avdelning dömer fem regeringsråd. Avdelningen är dock domför

med fyra regeringsråd, om tre av dessa är ense om slutet.

Vid prövning av ansökningar om resning eller återställande av försutten

tid och vid prövning av frågor som avses i 28 § förvaltningsprccesslagen

(1971:291) är avdelningen domför med tre regeringsråd, om prövningen
är av enkel beskaffenhet. Vid prövning av talan mot beslut varigenom
besvär avvisats såsom för sent inkomna samt vid beslut om avvisande av
för sent inkomna besvär och avskrivning av mål efter återkallelse är

avdelningen domför med tre regeringsråd. Vid behandling av frågor om

prövningstillstånd skall tre regeringsråd delta.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1988/89:78. JuU20, rskr. 260.

^ L.agen omtryckt 1981; 1323.

i::

:iir:

'bijgi

flit I

•^1

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.