SFS 1989:300

890300.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1989:300

om ändring i lagen (1989:15) om ändring i lagen

Utkom från tryc ket

(1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar;

den 6 juni i 989

utfärdad den 18 maj 1989.

Enligt riksdagens b eslut' föreskrivs att 14 § och ikraftträdandebestäm­

melsen till lagen (1 989:15) om ändring i lagen ( 1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar skall ha följande lydelse.

14 § Länsrätt prövar

1. mål enligt skatte-, taxerings-, uppbörds- och folkbokföringsförfatt-

ningama i den uts träckning som är föreskrivet i dessa författningar,

2. mål enligt socialtjänstlagen (1980:620), lagen (1980:621) med sär­

skilda bestämmelser om vård av unga, lagen (1988:870) om vård av

missbrukare i vissa fall, lagen (1988:153) om bistånd åt asylsökande m.fl.,

' lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda
, m.fl., utlänningslagen (1980:376), smittskyddslagen (1988:1472), lagen

I (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för

^ verkställighet av beslut om vård eller behandling, körkortslagen

g (1977:477) och lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av

Utländska vårdnadsavg öranden m.m. och om överflyttning av barn, allt i

.rop. 1988/89:123, SoU25, rskr. 227.

401

¬

background image

\

SFS 1989:300

den utsträckning som är föreskrivet i dessa lagar, samt mål enligt 6 kap.
21 § och 21 kap. föräldrabalken,

3. mål som avses i 24 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,

4. mål som avses i 6 § första stycket lagen (1985:2 06) om viten.

Länsrätten i Östergötlands län prövar mål enligt luftfartslagen

(1957:297) i den utsträckning som är föreskrivet i den lagen.

Förekommer vid mer än en länsrätt flera mål enligt skatte-, taxerings-

eller uppbördsförfattningama som har nära samband med varandra, får

målen handläggas vid en av länsrätterna, om det kan ske utan avsevärd

olägenhet för någon enskild. Närmare föreskrifter om överlämnande av

mål mellan lä nsrätter meddelas av regeringen.

Denna lag träder i kraft, såvitt gäller ändrad beteckning på smittskydds­

lagen, den 1 juli 1989 och i övrigt den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

•r*

'J:

fä:

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.