SFS 1989:15

890015.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1989:15

Lag

Utkom från trycket

oHi ändring i lagcn ( 1971:289) om allmänna

den 7 februari 1 989 förvaltningsdomstolar;

utfärdad den 12 januari 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 14 § lagen (1971:289) om allmän­

na förvaltningsdomstolar^ skall ha f öljande lydelse.

14 §' Länsrätt prövar

1. mål enligt skatte-, taxerings-, uppbörds- och folkbokfÖringsfÖrfatt-

ningarna i den utsträckning som är föreskrivet i dessa författningar,

' Prop. 1988/89:8, LUIO, rskr. 19.

• Lagen omtryckt 1981 : 1323.

38

' Sena.stciydclse 1988: 1481.

¬

background image

; ^ rtiål

enligt socia ltjänstlagen (1980: 620), lage n (1980: 621) med sär-

SFS 1989:15

• i" , f ski lda bestämmelser om vård av unga, lagen (1988:870) om vård av

missbrukare i vissa fall, lagen (1988:153) om bistånd åt asylsökande m. fl.,

lagen (19 85:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda

! m.fl., utlänningslagen (1980:376), smittskyddslagen (1968:231), lagen

(1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Islan d eller Nor ge for

verkställighet av beslut om vård eller behandling, körkortslagen
(1977:477) och lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av
utländska vårdnadsavgöranden m, m. och om överflyttning av barn, allt i
den utsträckning som är före skrivet i dess a laga r, samt mål enligt 6 kap.
21 § och 21 kap. foräldrabalken,

3. mål som avses i 24 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,
4. mål som avses i 6 § första stycket lagen (1985:206) om viten.
Länsrätten i Östergötlands län prövar mål enligt luftfartslagen

(1957:297) i den utsträckning som är föreskrivet i den lagen.

Förekommer vid mer än en länsrätt fle ra mål enligt skatte-, taxerings-

eller uppbördsförfattningama som har nära samb and med varandra, får
målen ha ndläggas vid en av länsrätte rna, om det kan ske utan avsev ärd

olägenhet for någo n enskild. Närmare fore skrifter om överlä mnande av

mål mellan länsrätter meddelas av regeringen.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

U

i •

På regeringens vägnar

LAILA FREI VALDS

Lars Eklycke

(J ustitiedepartementet)

¬

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.