SFS 1990:451

900451.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:451

om ändring i lagen (1971:289) om allmänna

utkom från trycket

förvaltningsdomstolar;

den 13 juni 1990

utfärdad den 31 maj 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 20 § lagen (1971:289) om allmän­

na förvaltningsdomstolar skall ha följande lydelse.

20

Valbar till nämndeman i ka mmarrätt och länsrätt är svensk med­

borgare, som är kyrkobokförd i länet och som inte är underårig eller har

förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

' Prop. 1989/90:71, JuU32, rskr. 292.

' Senaste lydelse 1988:1329.

779

¬

background image

SFS 1990:451

Tjänsteman vid domstol, länsstyrelse, länsskattemyndighet eller und

länsstyrelse eller länsskattemyndighet lydande myndighet, lagfaren döm

re, åklagare, polisman eller advokat eller annan som har till yrke att fofå .

andras talan inför rätta får inte vara nämndeman.

Nämndeman i länsrätt får inte samtidigt vara nämndeman i kammar­

rätt.

Den som har fyllt sextio år eller uppger något giltigt hinder är inte

skyldig att ta emot uppdrag som nämndeman. Den som har avgått som

nämndeman är inte skyldig att ta emot nytt uppdrag förrän efter tre år.

Rätten prövar självmant den valdes behörighet.

Denna lag trä der i kraft den I juli 1990. I fråga om nämndemän som

valts före ikraftträdandet gäller dock äld re bestämmelser.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

ri

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.