SFS 1990:362

900362.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

g

SFS 1990:362

öm ändring i lagen (1971:289) om allmänna

Utkom från trycket

, fiPorvaltningsdomstolar;

den ii juni 1990

utfärdad den 10 maj 1990.

,

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 18 och 20 §§ lagen (1971:289) om

allmänna förvaltningsdomstolar^ skall ha följande lydelse.

18 §' Länsrätt är domför med en lagfaren domare ensam

[

1. när åtgärd som avser endast måls beredande vidtages,

2. vid sådant förhör med vittne eller sakkunnig som begärts av annan

länsrätt,

3. vid beslut som avser endast rättelse av felräkning, felskrivning eller

I: annat uppenbart förbiseende,

4. vid beslut om återkallelse tills vidare av ett körkort, körkortstillstånd

I

eller traktorkort eller om vägran att tills vidare godkänna ett utländskt

körkort, när det är uppenbart att ett sådant beslut bör meddelas eller när

omhändertagande beslutas enligt 23 § körkortslagen (1977:477),

;

5. vid beslut enligt luftfartslagen (1957:297) om försättande ur kraft av

' ett certifikat, elevtillstånd eller behörighetsbevis, när det är uppenbart att

ett sådant beslut bör meddelas,

:

6. vid annat beslut som inte innefattar slutligt avgörande av mål.
Om det inte är påkallat av särskild anledning att målet prövas av

fullsutten rätt, är länsrätt domför med en lagfaren domare ensam vid
beslut som int e innefattar prövning av målet i sak.

Vad som sägs i and ra stycket gäller även vid avgörande av
1. mål om utdömande av vite,

2. mål enligt bevissäkringslagen (1975:1027) för skatte- och avgiftspro­

cessen, enligt lagen (1978:880 ) om betalningssäkring för skatter, tullar och
avgifter, om besiktning enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152), om
handlings undantagande från taxeringsrevision, skatterevision eller annan

granskning och om befrielse från skyldighet att lämna upplysningar eller

visa upp handling enligt taxeringslagen (1990:324), lagen (196 8:430) om
mervärdeskatt, lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbets­

givare eller lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
samt om befrielse från skyldighet att lämna kontrolluppgift enligt lagen
(1990:325) om självdeklaration och ko ntrolluppgifter,

3. mål om omedelbart omhändertagande enligt 6 § lagen (1990:52) med

särskilda bestämmelser om vård av unga och 13 § lagen (1988:870) om

vård av missbrukare i vissa fall samt mål om tillfälligt omhändertagande

enligt 37 § smittskyddslagen (1988:1472),

4. mål om anstånd med att betala skatt eller socialavgifter enligt upp­

börds- eller skatteförfattningama och annat mål enligt uppbörds- och

folkbokföringsförfattningama med undantag av mål om arbetsgivares an-

' Prop. 1989/90:74, SkU32, rskr. 217.

' Lagen omtryckt 1981 :1323.

' Senaste lydelse 1990:63.

673

22-SFS 1990

¬

background image

SFS 1990:362

svårighet för arbetstagares skatt och mål enligt lagen (1984:668) om-

börd av socialavgifter från arbetsgivare,

•,

5. mål om uppdelning av taxeringsvärde enligt 20 kap. 15 § fastig­

hetstaxeringslagen (1979:1152),

6. mål som avser ändring av taxerad inkomst med högst 5 000 kr.,

7. mål enligt skatte- och taxeringsförfattningama i vilket beslutet över­

ensstämmer med partemas samstämmiga mening,

8. mål om rättshjälp genom offentligt biträde i ett ärende hos en annan

myndighet,

9. mål enligt körkortslagen (1977:477), om beslutet innebär att något

körkortsingripande inte skall ske eller att varning meddelas eller om det är
uppenbart att ett körkort, körkortstillstånd eller traktorkort skall återkallas

eller att ett utländskt körkort inte skall godkännas,

10. mål enligt luftfartslagen, om beslutet innebär att varning meddelas

eller om det är uppenbart att ett certi fikat, elevtillstånd eller behörighets­

bevis skall återkallas,

11. mål i vilket saken är uppenbar.

20 §•* Valbar till n ämndeman i kam marrätt och länsrätt är svensk med­
borgare, som är kyrkobokförd i länet och som inte är underårig eller har

förvaltare enligt 11 kap . 7 § föräldrabalken.

Tjänsteman vid allmän förvaltningsdomstol, skattemyndighet, länssty-'

relse eller under länsstyrelse lydande myndighet, lagfaren domare, åklaga­
re, polisman eller advokat eller annan som har till yrke att föra andras

talan inför rätta får inte vara nämndeman.

Nämndeman i länsrätt får inte samtidigt vara nämndeman i kammar­

rätt.

Den som har fyllt sextio år eller uppger något giltigt hinder är inte

skyldig att ta emot uppdrag som nämndeman. Den som har avgått som

nämndeman är inte skyldig att ta emot nytt uppdrag förrän efter tre år.

Rätten prövar självmant den valdes behörighet.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas från och med den;

1 januari 1991.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

674

" Senaste lydelse 1988:1329.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.