SFS 1990:63

900063.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:63

Utkom från trycket

den 20 mars 1990

Lag

om ändring i la gen (1971:289) om allmänna

förvaltningsdomstolar;

utfärdad den 8 mars 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 14 och 18 §§ lagen (1971:289) om

allmänna förvaltningsdomstolar^ skall ha följande lydelse.

14

Länsrätt prövar

1. mål enligt skatte-, taxerings-, uppbörds-, folkbokförings- och bilregis­

terförfattningarna samt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i

ärenden och mål om skatt, m.m. i den utsträckning som är föreskrivet i

dessa författningar,

2. mål enligt socialtjänstlagen (1980:620), lagen (1990: 52) med särskil­

da bestämmelser om vård av unga, lagen (1988:870) om vård av missbru­

kare i vissa fall, lagen (1988:153) om bistånd åt asylsökande m.fl., lagen
(1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl.,*
smittskyddslagen (1988:1472), karantänslagen (1989:290), lagen

88

' Prop. 1989/90:28, SoU 15, rskr. 112.

^ Lagen omtryckt 1981:1323.

' Senaste lydelse 1989:542.

¬

background image

(1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för

SFS 1990:63

verkställighet av beslut om vård eller behandling, körkortslagen

(1977:477) och lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av

utländska vårdnadsavgöranden m. m. och om överflyttning av barn, allt i
den utsträckning som är föreskrivet i dessa lagar samt mål enligt 6 kap.
21 § och 21 kap. föräldrabalken,

3. mål som avses i 24\§ lagen (1984: 3) om kärnteknisk verksamhet,
4. mål som avses i 6 § första sty cket lagen (1985:206) om viten.
Länsrätten i Östergötlands län prövar mål enligt luftfartslagen

(1957:297) i den utsträckning som är föreskrivet i den la gen.

Förekommer vid mer än en länsrätt flera mål enligt skatte-, taxerings-

eller uppbördsförfattningama som har nära samband med varandra, får

målen handläggas vid en av länsrätterna, om det kan ske utan avsevärd

olägenhet för någon enskild. Närmare föreskrifter om överlämnande av

mål mellan länsrätter meddelas av regeringen.

18 §'' Länsrätt är domför med en lagfaren domare ensam

1. när åtgärd som avser endast måls beredande vidtages,

2. vid sådant förhör med vittne eller sakkunnig som begärts av annan

länsrätt,

3. vid beslut som avser endast rättelse av felräkning, felskrivning eller

annat uppenbart förbiseende,

4. vid beslut om återkallelse tills vidare av ett körkort, körkortstillstånd

eller traktorkort eller om vägran tills vidare att godkänna ett utländskt

körkort, när det är uppenbart att ett sådant beslut bör meddelas eller när

omhändertagande beslutas enligt 23 § körkortslagen (1977:477),

5. vid beslut enligt luftfartslagen (1957:297) om försättande ur kraft av

ett certifikat, elevtillstånd eller behörighetsbevis, när det är uppenbart att
ett sådant beslut bör meddelas,

6. vid annat beslut som inte innefattar slutligt avgörande av mål.

Om det inte är påkallat av särskild anledning att målet prövas av

fullsutten rätt, är länsrätt domför med en lagfaren domare ensam vid

beslut som inte innefattar prövning av målet i sak.

Vad som sägs i an dra stycket gäller även vid avgörande av
1. mål om utdömande av vite,
2. mål enligt bevissäkringslagen (1975:1027) för skatte- och avgiftspro­

cessen, enligt lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och
avgifter, om besiktning enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152), om

handlings undantagande från taxeringsrevision, skatterevision eller annan

granskning och om befrielse från skyldighet att lämna kontrolluppgift
enligt taxeringslagen (1956:623),

3. mål om omedelbart omhändertagande enligt 6 § lagen (1990:52) med

särskilda bestämmelser om vård av unga och 13 § lagen (1988:870) om

vård av missbrukare i vissa fall samt mål om tillfälligt omhändertagande

enligt 37 § smittskyddslagen (1988:1472),

4. mål enligt uppbörds- och folkbokföringsförfattningama med undan­

tag av mål om arbetsgivares ansvarighet för arbetstagares skatt och mål

enligt lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare.

Senaste lydelse 1989:541.

89

¬

background image

SFS 1990:63

5. mål om uppdelning av taxeringsvärde enligt 20 kap. 15 § fastig

hetstaxeringslagen (1979:1152),

6. mål som avser ändring av taxerad inkomst med högst 5 000 kr.,

7. mål enligt skatte- och taxeringsforfattningama i vilket beslutet över­

ensstämmer med parternas samstämmiga mening,

8. mål om rättshjälp genom offentligt biträde i ett ä rende hos en annan

myndighet,

9. mål enligt körkortslagen (1977:477), om beslutet innebär att något

körkortsingripande inte skall ske eller att varning meddelas eller om det är
uppenbart att ett körkort, körkortstillstånd eller traktorkort skall återkallas

eller att ett utländskt körkort inte skall godkännas,

10. mål enligt luftfartslagen, om beslutet innebär att varning meddelas

eller om det är uppenbart att ett certifikat, elevtillstånd eller behörighets­

bevis skall återkallas,

11. mål i vilket saken ä r uppenbar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.