SFS 1990:897

900897.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:897 Lag

Utkom från it7cket

om ändring i lagen (19 71:289) om allmänna

förvaltningsdomstolar;

utfärdad den 14 juni 1990.

den 4 september 1990

Enligt riksdagens beslut'föreskrivs att 11 och 12 §§ lagen (1971:289) om

allmänna förvaltningsdomstolar skall ha följande lydelse.

11

Kammarrätt är delad i avdelninga r. Regeringen får bestämma att

avdelning skall vara förlagd till annan ort än den där domstolen har sitt
säte.

Avdelning består av presidenten eller en lagman såsom ordförande samt

av minst två ka mmarrättsråd, av vilka en är vice ordförande.

Om särskild sammansättning av kammarrätt vid behandling av vissa

mål finns bestämmelser i fastighetstaxeringslagen (1979 :1152) och la gen

(1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram. Bestäm­

melser om särskild sammansättning vid behandling av kommunalbesvärs-
mål finns i 13 a §.

12 §' Kammarrätt är domfÖr med tre lagfarna ledamöter. Fler än fyra

lagfarna ledamöter får ej sitta i rätte n.

När det är särskilt föreskrivet att nämndemän skall ingå i rätten, är

kammarrätt domför med tre lagfarna ledamöter och två näm ndemän. Fler

än fyra lagfarna le damöter och tre nämndemän får i sådant fall ej sitta i

rätten. Kammarrätt är dock domför utan nämndemän

1. vid prövning av besvär över beslut som ej inneb är att målet avgöres,
2. vid förordnande rörande saken i avvakta n på målets avgörande samt

vid annan åtgärd som avser endast måls beredande,

3. vid beslut varigenom domstolen skiljer sig från målet utan att detta

prövats i sak.

Handlägges mål som avses i andra stycket gemensamt med annat mål,

får nämndemän deltaga vid handläggningen även av det senare målet.

Om domförhet vid behandling av vissa mål finns bestämmelser i fas tig­

hetstaxeringslagen (1979:1152) och lagen ( 1990:886) om granskning och
kontroll av filmer och videogram. Bestämmelser om domförhet vid be ­

handling av kommunalbesvärsmål finns i 13 a §.

Vid beslut om avskrivning av mål efter återkallelse är kammarrätten

domför med en lagfaren domare.

Regeringen bestämmer i vilken omfattning åtgärd som avser endast

beredandet av ett mål får vidtas av en lagfaren ledamot i kammarrätten

eller av en annan tjänsteman vid denna .

1622

' Prop. 1989/90:70, KrU30, rskr. 309.

' Senaste lydelse 1981:282.

' Senaste lydelse 1984:135.

¬

background image

(J

Denna iag trader i kraft den I januari 1991.

SFS 1990:897

V

å regeringens vägnar

^ LAILA FREIVALDS

LarsEklycke

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.