SFS 1990:1131

901131.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:25px;font-family:AMRJWL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:25px;font-family:CXWSYS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:16px;font-family:CXWSYS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:22px;font-family:CXWSYS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:CXWSYS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:21px;font-family:CXWSYS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:22px;font-family:CXWSYS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:21px;font-family:CXWSYS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:CXWSYS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:PKLRTK+ArialMT;color:#000000;} .ft23{font-size:16px;font-family:CXWSYS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;line-height:21px;font-family:CXWSYS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:55px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:55px;left:596px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1990:1131 </b></p> <p style="position:absolute;top:78px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft11">om �ndring i lagen (1971:289) om allm�nna </p> <p style="position:absolute;top:86px;left:597px;white-space:nowrap" class="ft12">Utkom fr�n tryc ket </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft13">f�rvaltningsdomstolar; </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:624px;white-space:nowrap" class="ft13">14 december 1990 </p> <p style="position:absolute;top:152px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">utf�rdad den 6 dec ember 1990. </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft14">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 18 och 20 �� lagen (1971:289) om </p> <p style="position:absolute;top:216px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft14">allm�nna f�rvaltningsdomstolar^ skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:260px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft14">18 � ' L�nsr�tt �r domf�r med en lagfaren d omare ensam </p> <p style="position:absolute;top:281px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft16">1. n�r �tg�rd som avser endast m�ls beredande vidtages, <br/>2. vid s�da nt f�rh�r med vittne eller sakkunnig som beg�rts av annan </p> <p style="position:absolute;top:327px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft14">l�nsr�tt, </p> <p style="position:absolute;top:347px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft14">3. vid beslut som avser endast r�ttelse av felr�kning, felskrivning eller </p> <p style="position:absolute;top:369px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">annat uppenbart f�rbiseende, </p> <p style="position:absolute;top:390px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft14">4. vid beslut om �terk allelse tills vidare av ett k�rkort, k�rkortstillst�nd </p> <p style="position:absolute;top:412px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft14">eller traktorkort eller om v�gran att tills vidare godk�nna ett utl�ndskt </p> <p style="position:absolute;top:434px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft16">k�rkort, n�r det �r uppenbart att ett s�dant beslut b �r meddelas eller n�r <br/>omh�ndertagande beslutas enligt 23 � k�rkortslagen (1977:477), </p> <p style="position:absolute;top:477px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft14">5. vid beslu t enligt luftfartslagen (1957:297) om f�rs�ttande ur kraft av </p> <p style="position:absolute;top:499px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft16">ett certifikat, elevtillst�nd e ller beh�righetsbevis, n�r det �r uppenbart att <br/>ett s�dant beslut b�r me ddelas, </p> <p style="position:absolute;top:542px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft16">6. vid annat beslut som inte innefattar slutligt avg�rande av m�l. <br/>Om det inte �r p�kallat av s�rskild anledning att m�let pr�vas av </p> <p style="position:absolute;top:585px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">fullsutten r�tt, �r l�nsr�tt domf�r med en lagfaren domare ensam vid </p> <p style="position:absolute;top:608px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">beslut som inte in nefattar pr�vning av m�let i sak. </p> <p style="position:absolute;top:629px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft16">Vad som s�g s i andra stycket g�ller �ven vid avg�rande av <br/>1. m�l om utd �mande av vite, <br/>2. m�l enligt beviss�kringslagen (1975:1027) f�r skatte- och avgiftspro�</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft17">cessen, enligt lagen (1978:880) om betalningss�kring f�r skatter, tullar och <br/>avgifter, om besiktning enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152), om </p> <p style="position:absolute;top:738px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft14">handlings undantagande fr�n taxeringsrevision, skatterevision eller annan </p> <p style="position:absolute;top:760px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">granskning och om befrielse fr�n skyldighet att l�mna upplysningar eller </p> <p style="position:absolute;top:782px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft14">visa upp handling enligt taxeringslagen (1990:324), lagen (1968 :430) om </p> <p style="position:absolute;top:803px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft17">merv�rdeskatt, lagen (1984:668) om uppb�rd av socialavgifter fr�n arbets�<br/>givare eller lagen (19 84:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft14">samt om befrielse fr�n skyldighet att l�mna kontrolluppgift enligt lagen </p> <p style="position:absolute;top:869px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">(1990:325) om sj�lvdeklaration och kontrolluppgifter, </p> <p style="position:absolute;top:892px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft14">3. m�l om omedelbart omh�ndertagande enligt 6 � lagen (1990:52) med </p> <p style="position:absolute;top:914px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">s�rskilda best� mmelser om v�rd av unga, m�l om tillf�lligt flyttningsf�r�</p> <p style="position:absolute;top:935px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft14">bud enli gt 27 � samma lag, m�l om omedelbart omh�ndertagande enligt </p> <p style="position:absolute;top:957px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft16">13 � lagen (19 88:870) om v�rd av missbrukare i vissa fall sa mt m�l o m <br/>tillf�lligt omh�ndertagande enligt 37 � smittskyddslagen (1988:1472), </p> <p style="position:absolute;top:1001px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft14">4. m�l om anst�nd med att betala skatt eller socialavgifter enligt upp�</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">b�rds- eller skattef�rfattningarna och annat m�l enligt uppb�rds- och </p> <p style="position:absolute;top:1044px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">folkbokf�ringsf�rfattningarna med undantag av m�l om arbetsgivares an-</p> <p style="position:absolute;top:1100px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft14">'Prop. 1990/91:32. JuU7, rskr. 62. </p> <p style="position:absolute;top:1115px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft14">^ Lagen omtryckt 19 81: i 323. </p> <p style="position:absolute;top:1131px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft14">'Senastelydelse 1990; 362. </p> <p style="position:absolute;top:1131px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft14">2107 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft15">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:49px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1990:1131 </p> <p style="position:absolute;top:53px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft21">sv�righet f�r arbetstagares skatt och m�l enligt lagen (1984:668) om u </p> <p style="position:absolute;top:75px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft21">b�rd av socialavgifter fr�n arbetsgivare, </p> <p style="position:absolute;top:75px;left:748px;white-space:nowrap" class="ft21">; </p> <p style="position:absolute;top:96px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft21">5. m�l om uppdelning av taxeringsv�rde enligt 20 kap. 15 � fastig' </p> <p style="position:absolute;top:117px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft21">hetstaxeringslagen (1979:1152), </p> <p style="position:absolute;top:139px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft21">6. m�l som avser �ndring av taxerad inkomst med h�gst 500 0 kr., </p> <p style="position:absolute;top:161px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft21">7. m�l enligt skatte- och taxeringsf�rfattningarna i vilket beslutet �ver�</p> <p style="position:absolute;top:182px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft21">ensst�mmer med partemas samst�mmiga mening, </p> <p style="position:absolute;top:204px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft21">8. m�l om r�ttshj�lp genom offentligt bitr�de i ett � rende hos en annan </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft21">myndighet, </p> <p style="position:absolute;top:246px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft21">9. m�l enligt k�rkortslagen (1977:477), om beslutet inneb�r att n�got </p> <p style="position:absolute;top:268px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft25">k�rkortsingripande inte skall ske eller att varning meddelas eller om det �r <br/>uppenbart att ett k�rkort, k�rkortstillst�nd eller traktorkort skall �terkallas </p> <p style="position:absolute;top:311px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft21">eller att ett utl�ndskt k�rkort inte skall godk�nnas, </p> <p style="position:absolute;top:333px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft21">10. m�l enligt luftfartslagen, om beslutet inneb�r att varning meddelas </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft21">eller om det �r uppenbart att ett certifikat, elevtillst�nd eller beh�righets�</p> <p style="position:absolute;top:375px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft21">bevis skall �terkallas, </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft21">11. m�l i vilket saken �r uppenbar. </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft25">20 �&#34; Valbar till n�mndeman i ka mmarr�tt och l�nsr�tt �r svensk med�<br/>borgare, som �r kyrkobokford i l�net och som inte �r under�rig eller har </p> <p style="position:absolute;top:484px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft21">f�rvaltare enligt 11 kap. 7 � f�r�ldrabalken. </p> <p style="position:absolute;top:506px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft21">Tj�nsteman vid domstol, skattemyndighet, l�nsstyrelse eller under l�ns�</p> <p style="position:absolute;top:528px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft25">styrelse lydande myndighet, lagfaren domare, �klagare, polisman eller <br/>advokat eller annan som har till yrke att fora andras talan infor r�tta f�r </p> <p style="position:absolute;top:570px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft21">inte vara n�mndeman. </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft21">N�mndeman i l�nsr�tt f�r inte samtidigt vara n�mndeman i kammar�</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft21">r�tt. </p> <p style="position:absolute;top:636px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft21">Den som har fyllt sextio �r eller uppger n�got giltigt hinder �r inte </p> <p style="position:absolute;top:658px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft21">skyldig att ta emot uppdrag som n�mndeman. Den som har avg�tt som </p> <p style="position:absolute;top:680px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft21">n�mndeman �r inte skyldig att ta emot nytt uppdrag f�rr�n efter tre �r. </p> <p style="position:absolute;top:701px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft21">R�tten pr�var sj�lvmant den valdes beh�righet. </p> <p style="position:absolute;top:744px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1991. </p> <p style="position:absolute;top:787px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:830px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft21">LAILA FREIVALDS </p> <p style="position:absolute;top:875px;left:495px;white-space:nowrap" class="ft21">Lars Eklycke </p> <p style="position:absolute;top:896px;left:494px;white-space:nowrap" class="ft21">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1111px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft22">2108 </p> <p style="position:absolute;top:1112px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft23">^ Senaste lydelse 1990; 451. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft24">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1990:1131

om �ndring i lagen (1971:289) om allm�nna

Utkom fr�n tryc ket

f�rvaltningsdomstolar;

14 december 1990

utf�rdad den 6 dec ember 1990.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 18 och 20 �� lagen (1971:289) om

allm�nna f�rvaltningsdomstolar^ skall ha f�ljande lydelse.

18 � ' L�nsr�tt �r domf�r med en lagfaren d omare ensam

1. n�r �tg�rd som avser endast m�ls beredande vidtages,
2. vid s�da nt f�rh�r med vittne eller sakkunnig som beg�rts av annan

l�nsr�tt,

3. vid beslut som avser endast r�ttelse av felr�kning, felskrivning eller

annat uppenbart f�rbiseende,

4. vid beslut om �terk allelse tills vidare av ett k�rkort, k�rkortstillst�nd

eller traktorkort eller om v�gran att tills vidare godk�nna ett utl�ndskt

k�rkort, n�r det �r uppenbart att ett s�dant beslut b �r meddelas eller n�r
omh�ndertagande beslutas enligt 23 � k�rkortslagen (1977:477),

5. vid beslu t enligt luftfartslagen (1957:297) om f�rs�ttande ur kraft av

ett certifikat, elevtillst�nd e ller beh�righetsbevis, n�r det �r uppenbart att
ett s�dant beslut b�r me ddelas,

6. vid annat beslut som inte innefattar slutligt avg�rande av m�l.
Om det inte �r p�kallat av s�rskild anledning att m�let pr�vas av

fullsutten r�tt, �r l�nsr�tt domf�r med en lagfaren domare ensam vid

beslut som inte in nefattar pr�vning av m�let i sak.

Vad som s�g s i andra stycket g�ller �ven vid avg�rande av
1. m�l om utd �mande av vite,
2. m�l enligt beviss�kringslagen (1975:1027) f�r skatte- och avgiftspro�

cessen, enligt lagen (1978:880) om betalningss�kring f�r skatter, tullar och
avgifter, om besiktning enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152), om

handlings undantagande fr�n taxeringsrevision, skatterevision eller annan

granskning och om befrielse fr�n skyldighet att l�mna upplysningar eller

visa upp handling enligt taxeringslagen (1990:324), lagen (1968 :430) om

merv�rdeskatt, lagen (1984:668) om uppb�rd av socialavgifter fr�n arbets�
givare eller lagen (19 84:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter

samt om befrielse fr�n skyldighet att l�mna kontrolluppgift enligt lagen

(1990:325) om sj�lvdeklaration och kontrolluppgifter,

3. m�l om omedelbart omh�ndertagande enligt 6 � lagen (1990:52) med

s�rskilda best� mmelser om v�rd av unga, m�l om tillf�lligt flyttningsf�r�

bud enli gt 27 � samma lag, m�l om omedelbart omh�ndertagande enligt

13 � lagen (19 88:870) om v�rd av missbrukare i vissa fall sa mt m�l o m
tillf�lligt omh�ndertagande enligt 37 � smittskyddslagen (1988:1472),

4. m�l om anst�nd med att betala skatt eller socialavgifter enligt upp�

b�rds- eller skattef�rfattningarna och annat m�l enligt uppb�rds- och

folkbokf�ringsf�rfattningarna med undantag av m�l om arbetsgivares an-

'Prop. 1990/91:32. JuU7, rskr. 62.

^ Lagen omtryckt 19 81: i 323.

'Senastelydelse 1990; 362.

2107

background image

SFS 1990:1131

sv�righet f�r arbetstagares skatt och m�l enligt lagen (1984:668) om u

b�rd av socialavgifter fr�n arbetsgivare,

;

5. m�l om uppdelning av taxeringsv�rde enligt 20 kap. 15 � fastig'

hetstaxeringslagen (1979:1152),

6. m�l som avser �ndring av taxerad inkomst med h�gst 500 0 kr.,

7. m�l enligt skatte- och taxeringsf�rfattningarna i vilket beslutet �ver�

ensst�mmer med partemas samst�mmiga mening,

8. m�l om r�ttshj�lp genom offentligt bitr�de i ett � rende hos en annan

myndighet,

9. m�l enligt k�rkortslagen (1977:477), om beslutet inneb�r att n�got

k�rkortsingripande inte skall ske eller att varning meddelas eller om det �r
uppenbart att ett k�rkort, k�rkortstillst�nd eller traktorkort skall �terkallas

eller att ett utl�ndskt k�rkort inte skall godk�nnas,

10. m�l enligt luftfartslagen, om beslutet inneb�r att varning meddelas

eller om det �r uppenbart att ett certifikat, elevtillst�nd eller beh�righets�

bevis skall �terkallas,

11. m�l i vilket saken �r uppenbar.

20 �" Valbar till n�mndeman i ka mmarr�tt och l�nsr�tt �r svensk med�
borgare, som �r kyrkobokford i l�net och som inte �r under�rig eller har

f�rvaltare enligt 11 kap. 7 � f�r�ldrabalken.

Tj�nsteman vid domstol, skattemyndighet, l�nsstyrelse eller under l�ns�

styrelse lydande myndighet, lagfaren domare, �klagare, polisman eller
advokat eller annan som har till yrke att fora andras talan infor r�tta f�r

inte vara n�mndeman.

N�mndeman i l�nsr�tt f�r inte samtidigt vara n�mndeman i kammar�

r�tt.

Den som har fyllt sextio �r eller uppger n�got giltigt hinder �r inte

skyldig att ta emot uppdrag som n�mndeman. Den som har avg�tt som

n�mndeman �r inte skyldig att ta emot nytt uppdrag f�rr�n efter tre �r.

R�tten pr�var sj�lvmant den valdes beh�righet.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1991.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

2108

^ Senaste lydelse 1990; 451.

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.