SFS 1990:1131

901131.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:1131

om ändring i lagen (1971:289) om allmänna

Utkom från tryc ket

förvaltningsdomstolar;

14 december 1990

utfärdad den 6 dec ember 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 18 och 20 §§ lagen (1971:289) om

allmänna förvaltningsdomstolar^ skall ha följande lydelse.

18 § ' Länsrätt är domför med en lagfaren d omare ensam

1. när åtgärd som avser endast måls beredande vidtages,
2. vid såda nt förhör med vittne eller sakkunnig som begärts av annan

länsrätt,

3. vid beslut som avser endast rättelse av felräkning, felskrivning eller

annat uppenbart förbiseende,

4. vid beslut om återk allelse tills vidare av ett körkort, körkortstillstånd

eller traktorkort eller om vägran att tills vidare godkänna ett utländskt

körkort, när det är uppenbart att ett sådant beslut b ör meddelas eller när
omhändertagande beslutas enligt 23 § körkortslagen (1977:477),

5. vid beslu t enligt luftfartslagen (1957:297) om försättande ur kraft av

ett certifikat, elevtillstånd e ller behörighetsbevis, när det är uppenbart att
ett sådant beslut bör me ddelas,

6. vid annat beslut som inte innefattar slutligt avgörande av mål.
Om det inte är påkallat av särskild anledning att målet prövas av

fullsutten rätt, är länsrätt domför med en lagfaren domare ensam vid

beslut som inte in nefattar prövning av målet i sak.

Vad som säg s i andra stycket gäller även vid avgörande av
1. mål om utd ömande av vite,
2. mål enligt bevissäkringslagen (1975:1027) för skatte- och avgiftspro­

cessen, enligt lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och
avgifter, om besiktning enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152), om

handlings undantagande från taxeringsrevision, skatterevision eller annan

granskning och om befrielse från skyldighet att lämna upplysningar eller

visa upp handling enligt taxeringslagen (1990:324), lagen (1968 :430) om

mervärdeskatt, lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbets­
givare eller lagen (19 84:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter

samt om befrielse från skyldighet att lämna kontrolluppgift enligt lagen

(1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter,

3. mål om omedelbart omhändertagande enligt 6 § lagen (1990:52) med

särskilda bestä mmelser om vård av unga, mål om tillfälligt flyttningsför­

bud enli gt 27 § samma lag, mål om omedelbart omhändertagande enligt

13 § lagen (19 88:870) om vård av missbrukare i vissa fall sa mt mål o m
tillfälligt omhändertagande enligt 37 § smittskyddslagen (1988:1472),

4. mål om anstånd med att betala skatt eller socialavgifter enligt upp­

börds- eller skatteförfattningarna och annat mål enligt uppbörds- och

folkbokföringsförfattningarna med undantag av mål om arbetsgivares an-

'Prop. 1990/91:32. JuU7, rskr. 62.

^ Lagen omtryckt 19 81: i 323.

'Senastelydelse 1990; 362.

2107

¬

background image

SFS 1990:1131

svårighet för arbetstagares skatt och mål enligt lagen (1984:668) om u

börd av socialavgifter från arbetsgivare,

;

5. mål om uppdelning av taxeringsvärde enligt 20 kap. 15 § fastig'

hetstaxeringslagen (1979:1152),

6. mål som avser ändring av taxerad inkomst med högst 500 0 kr.,

7. mål enligt skatte- och taxeringsförfattningarna i vilket beslutet över­

ensstämmer med partemas samstämmiga mening,

8. mål om rättshjälp genom offentligt biträde i ett ä rende hos en annan

myndighet,

9. mål enligt körkortslagen (1977:477), om beslutet innebär att något

körkortsingripande inte skall ske eller att varning meddelas eller om det är
uppenbart att ett körkort, körkortstillstånd eller traktorkort skall återkallas

eller att ett utländskt körkort inte skall godkännas,

10. mål enligt luftfartslagen, om beslutet innebär att varning meddelas

eller om det är uppenbart att ett certifikat, elevtillstånd eller behörighets­

bevis skall återkallas,

11. mål i vilket saken är uppenbar.

20 §" Valbar till nämndeman i ka mmarrätt och länsrätt är svensk med­
borgare, som är kyrkobokford i länet och som inte är underårig eller har

förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Tjänsteman vid domstol, skattemyndighet, länsstyrelse eller under läns­

styrelse lydande myndighet, lagfaren domare, åklagare, polisman eller
advokat eller annan som har till yrke att fora andras talan infor rätta får

inte vara nämndeman.

Nämndeman i länsrätt får inte samtidigt vara nämndeman i kammar­

rätt.

Den som har fyllt sextio år eller uppger något giltigt hinder är inte

skyldig att ta emot uppdrag som nämndeman. Den som har avgått som

nämndeman är inte skyldig att ta emot nytt uppdrag förrän efter tre år.

Rätten prövar självmant den valdes behörighet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

2108

^ Senaste lydelse 1990; 451.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.