SFS 1991:208

910208.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:208

om ändring i lagen (1971:289) om allmänna

utkom från trycket

förvaltningsdomstolar;

15 maj 1991

utfärdad den 2 maj 1991.

Enligt riksdagens be slut' föreskrivs att 2, 14 och 20 § § lagen (1971: 289)

om allmänna förvaltningsdomstolar' skall ha följande lydelse.

2 §' Regeringsrätten p rövar

1. besvär över kammarrätts beslut enligt förvaltningsprocesslagen

(1971:291) som inte skall prövas av försäkringsöverdomstolen,

2. besvär öv er annat beslut i förvaltningsärende som enligt lag eller av

riksdagen beslutad författning eller enligt instruk tion för kammarrätterna

anförs hos domstolen.

Om regeringsrättens behörighet att pröva an sökningar om resning och

återställande av försutten tid finns bestämmelser i 11 kap. 11 § reger ings-

' Prop. 1990/91:80, JuU 18. rskr. 216,

' Lagen o mtryckt 19 81: 1323.

' Senaste lydelse 1989: 539.

"+53

¬

background image

SFS 1991:208

formen. I 7 kap. 7 § tredje stycket utlänningsla gen (1989:529) finns vidare

bestämmelser om att regeringsrätten i vissa fall prövar om beslut om

förvar skall bestå.

14 §" Länsrätt prövar

1. mål enligt skatte-, taxerings-, uppbörds-, folkbokförings- och bilregis-

terförfattningarna samt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i

ärenden och mål om skatt, m.m. i den utsträckning som är föreskrivet i

dessa författningar,

2. mål enligt socialtjänstlagen (1980:620), lagen (1990:52) med särskil­

da bestämmelserom vård av unga, lagen (1988:870) om vård av missbru­

kare i vissa fall, lage n (19 88:153) om bistånd åt asylsökande m.fl., lagen

(1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl.,

smittskyddslagen (1988:1472), karantänslagen (1989:290), lagen
(1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för

verkställighet av beslut om vård eller behandling, körkortslagen

(1977:477) och lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av

utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om öv erflyttning av barn, allt i

den utsträckning som är föreskrivet i dessa lagar samt mål enligt 6 kap.
21 § och 21 kap. föräldrabalken,

3. mål som avses i 24 § lagen (1984: 3) om kärnteknisk verksamhet,

4. mål som avses i 6 § första stycket lagen (1985:206) om v iten,

5. mål som överklagas från allmän försäkringskassa i den utsträckning

som är särskilt föreskrivet.

Mål som överklagas från riksförsäkringsverket med tillämpning av

20 kap. 11 § lagen (1962:381) om allmän försäkring prövas av länsrätten i

Stockholms län.

Länsrätten i Östergötlands län prövar mål enligt luftfartslagen

(1957:297) i den utsträckning som är föreskrivet i den lagen.

Förekommer vid mer än en länsrätt flera mål enligt s katte-, taxerings-

eller uppbördsförfattningarna som har nära samband med varandra, får

målen handläggas vid en av länsrätterna, om det kan ske utan avsevärd

olägenhet fÖr någon enskild. Närmare föreskrifter om överlämnande av

mål mellan länsrätte r meddelas av regeringen.

20

Valbar till nämndeman i kamm arrätt och länsrätt är svensk med­

borgare, som är kyrkobokfÖrd i länet och som inte är underårig eller har

förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Tjänsteman vid domstol, skattemyndighet, länsstyrelse eller under läns­

styrelse lydande myndighet, allmän försäkringskassa eller riksförsäkrings­

verket får inte vara nämndeman. Detsamma gäller lagfaren domare, åkla­

gare, polisman och advokat eller annan som har till yrke att fora andras

talan inför rätta, ledamot av socialförsäkringsnämnd och icke lagfaren
ledamot av försäkringsöverdomstolen.

Nämndeman i länsrätt får inte samtidigt vara nämndeman i kammar­

rätt.

Den som har fyllt sextio år eller uppger något giltigt hinder är inte

454

Senaste lydelse i 990: 63.

• Senaste lydelse 1990; 1131

¬

background image

skyldig att ta emot uppdrag som nämndeman. Den som har avgått som

SFS 1991:208

nämndeman är inte skyldig att ta emot nytt uppdrag förrän efter tre år.

Rätten pröv ar självmant den valdes behörighet.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Den som vid ikraftträdandet har förordnande som försäkringsrätts-

assessor utan att vara lagfaren får, utan h inder av bestämmelserna i 10 och

i2§§, tjänstgöra som ledamot i mål som prövas av kammarrätt med

tillämpning av 20 kap. 11 § lagen (1962:381) om allmän forsäkring.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVAL DS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.