SFS 1991:513

910513.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:513

om ändring i lagen (1971:289) om allmänna

Utkom från tryck et

förvaltningsdomstolar;

den 11 juni 1991

utfärdad den 30 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 19 § lagen (1971:289) om all­

männa förvaltningsdomstolar^ ordet "kyrkobokford" skall bytas ut mot

"folkbokförd".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1990/91:153, SkU28, rskr. 320.

' Lagen omtryckt 1981:1323.

Senaste lydelse av 19 § 1988:617.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.