SFS 1991:539

910539.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:539

om ändring i lagen (1991:208) om ändring i lagen

utkom wn trycket

(1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar;

den 11 juni 1991

utfärdad den 30 maj 199 i.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 20 § lagen (1991:208) om ändring

i la gen ( 1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar samt punkt 1 av
övergångsbestämmelserna till nämnda lag skall ha följande lydelse.

20

Valbar till nämndeman i ka mmarrätt och länsrätt är svensk med­

borgare, som är folkbokförd i länet och som inte är underårig eller har

förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Tjänsteman vid do mstol, skattemyndighet, länsstyrelse eller under läns­

styrelse lydande myndighet, allmän försäkringskassa eller riksförsäkrings­

verket får inte vara nämndeman. Detsamma gäller lagfaren doma re, åkla­

gare, polisman och advokat eller annan som har till yrke att föra andras

talan inför rätta, ledamot av socialförsäkringsnämnd och icke lagfaren

ledamot av försäkringsöverdomstolen.

Nämndeman i länsrätt får inte samtidigt vara nämndeman i kammar­

rätt.

Den som har fyllt sextio år eller uppger något giltigt hinder är inte

skyldig att ta emot uppdrag som nämndeman. Den som har avgått som

nämndeman är inte skyldig att ta emot nytt uppdrag förrän efter tre år.

Rätten prövar självmant den valdes behörighet.

1. Denna lag träder i kraft s åvitt avser 20 § första stycket den 1 juli 1991

och i öv rigt den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

LAl LA FREI VALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1990/91: 153, .SkU28, rskr. 320 .

Senaste lydelse 1990: 1131.

829

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.