SFS 1991:1820

911820.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:1820

om ändring i lagen (1971:289) om allmänna

utkom från trycket

förvaltningsdomstolar;

23 december 1991

utfärdad den 12 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 § lagen (1971:289) om allmän­

na förvaltningsdomstolar^ skall ha följande lydelse.

3 § Regeringsrätten består av adert on regeringsråd eller det högre antal
som av särskilda skäl finnes erforderligt. Minst två tredjedelar a v antalet

regeringsråd skall vara lagfarna. Regeringsråden får icke inneha eller utöva

annat ämbete.

Regeringsråd utnämnes av regeringen. Regeringen förordnar ett av rege­

ringsråden att vara domstolens ordförande.

' Prop. 1990/91:66, 1991/92:JuU3, rskr. 23.

^ Lagen omtryckt 1981:1323.

3330

¬

background image

SFS 1991:1820

När ett regeringsråd på gru nd av sjukdo m eller dä rmed jämförlig om­

ständighet inte kan tjänstg öra i regeringsrätten, får den som avgått med

ålderspension från sin tjänst som regeringsråd forordnas att tillfälligt

tjänstgöra som ersättare. Vad som i lag eller annan författning foreskrivs

om regeringsråd skall även tillämpas på ersättare.

Om regeringsråds tjänstgöring i lagrådet är särskilt föreskrivet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.