SFS 2016:1 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

160001.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar;

utfärdad den 7 januari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 20 § lagen (1971:289) om allmänna

förvaltningsdomstolar

2 ska ha följande lydelse.

20 §

3

Valbar till nämndeman är varje svensk medborgare som är folkbok-

förd i det län eller den del av länet som hör till kammarrättens eller förvalt-
ningsrättens domkrets och som inte är underårig, är i konkurstillstånd eller har
förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Den som är anställd vid en domstol, Skatteverket, en länsstyrelse, Försäk-

ringskassan, Migrationsverket eller Transportstyrelsen får inte vara nämnde-
man. Detsamma gäller en lagfaren domare, åklagare, polisman och advokat
eller någon annan som har till yrke att föra andras talan inför domstol.

Ingen får samtidigt vara nämndeman i en kammarrätt och i en förvaltnings-

rätt.

Till nämndeman får endast den utses som med hänsyn till omdömes-

förmåga, självständighet, laglydnad och övriga omständigheter är lämplig för
uppdraget.

Den som har fyllt sextio år eller uppger något giltigt hinder är inte skyldig

att ta emot uppdrag som nämndeman. Den som har avgått som nämndeman är
inte skyldig att ta emot nytt uppdrag förrän efter fyra år.

Domstolen ska kontrollera behörigheten och, i fråga om laglydnad, lämp-

ligheten hos den som har utsetts till nämndeman.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:36, bet. 2015/16:SkU14, rskr. 2015/16:112.

2 Lagen omtryckt 1981:1323.

3 Senaste lydelse 2014:905.

SFS 2016:1

Utkom från trycket
den 26 januari 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.