SFS 1981:282

810282.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:282

Lag

Utkom från trycket

01" ändring i lagen (1971:289) om allmänna

den 6 maj 1981

förvaltningsdomstolar;

utfärdad den 23 april 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 11, 12, 16-19 och 21 §§ lagen

(1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar^ skall ha nedan angivna ly­

delse.

11 §" Kammarrätt är delad i a vdelningar. Regeringen får bestämma att
avdelning skall vara förlagd till annan ort än den där domstolen har sitt

säte.

' Prop. 1980/81:111.SkU 42. rskr 249.

Lagen omtryckt 1979; 165,

450

" Senaste lydelse 198 0: 274.

¬

background image

Avdelning består av presidenten eller en Jagman såsom ordförande samt

SFS 1981: 282

3V mins t två kammarrättsråd, av vilka en är vice ordförande.

Om särskild sammansättning av kammarrätt vid behandling av mål om

fastighetstaxering finns bestämmelser i fastighetstaxeringslagen (1979:

1152). Bestämmelser om särskild sammansättning vid behandling av kom-

munalbesvärsmål finns i 13 a §.

12 §" Kammarrätt är domför med tre lagfarna ledamöter. Fler än fyra

lagfarna ledamöter får ej sitta i r ätten.

När det är särskilt föreskrivet att nämndemän skall ingå i rätte n, är kam­

marrätt domför med tre lagfarna le damöter och två nämndemän. Fler än

fyra lagfarna ledamöter och tre nämndemän får i sådant fall ej sitta i rätten.

Kammarrätt är dock domför utan nämndemän

1. vid prövning av besvär över beslut som ej innebär att målet avgöres,

2. vid förordnande rörande saken i avvaktan på målets avgörande samt

vid annan åtgärd som a vser endast måls beredande,

3. vid beslut varigenom dom stolen skiljer sig från målet utan att detta

prövats i sak.

Handlägges mål som avses i andr a stycket gemensamt med an nat mål,

får nämndemän deltaga vid handläggningen även av det senare målet.

Om domfö rhet vid behandling av mål om fastighetstaxering finns be­

stämmelser i fastighetstaxeringslagen (1979:1152). Bestämmelser om dom­

förhet vid behandling av k ommunalbesvärsmål finns i 13 a §.

Regeringen bestämmer i vilk en omfattning åtgärd som avser endast måls

beredande får vidtagas av lagfaren ledamot i kammarrätten eller annan
tjänsteman vid d enna.

16 § Länsrätt får efter beslut av regeringen vara delad i avdelningar. Av­

delning be står av ordförande och minst två rådmän. Ordförande är lagman­
nen eller en chefsrådman.

Om särskild sammansättning av länsrätt vid behandling av mål om fas­

tighetstaxering finns bestämmelser i fastighe tstaxeringslagen (1979:1152).

17 § Länsrätt är domför med en lagfaren domare och tre nämndemän om

inte annat följer av 18 §. Fler än fyra nämndemän får inte sitta i rätt en.

Om domförhet vid behandling av mål om fastighetstaxering finns, för­

utom i 1 8 §, bestäm melser i fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

Regeringen bestämmer hur många nämndemän som skall finnas i varj e

län för tjänstgöring i län srätten. Länsrätten fördelar tjänstgöringen mellan
nämndemännen efter samråd med dem.

18 §® Länsrätt är domför med en lagfaren doma re ensam

1. när åtgärd som avser endast måls beredande vidtages,
2. vid såda nt förhör med vittne eller sakkunnig som begärts av annan

länsrätt samt vid sådant förhör i ärend e enligt utlänningslagen (1980:376)
som begärts med stöd av 57 § samma lag,

3. vid beslut som avser endast rättelse av felräkning, felskrivning eller

annat uppenbart förbiseende,

'* Senaste lydelse 1980:274.

Senaste lydelse 1980: 978.

451

U. ⬢

¬

background image

{ ,

SFS 1981:282

4, vid beslut om återkalleise tills vidare av ett körkort, körkortstillstånd

eller traktorkort eller om vägran tills vidare att godkänna ett utländskt kör­

kort, när det är uppenbart att ett sådant beslut bör meddelas,

5. vid annat beslut Som inte innefattar slutligt avgörande av mål.
Om det inte är påkallat av särskild anledning att målet prövas av fullsut-

ten rätt, är länsrätt domför med en lagfaren domare ensam vid beslut som

inte innefattar prövning av målet i sak.

Vad som sägs i and ra stycket gäller även vid avgörande av
1. mål om utdömande av vite,

2. mål enligt bevissäkringslagen (1975:1027) för skatte- och avgiftspro­

cessen, enligt lagen (1978: 880) om betalningssäkring för skatter, tullar och
avgifter, om besiktning enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152), om

handlings undantagande från taxeringsrevision, skatterevision eller annan

granskning och om befrielse från skyldighet att lämna kontrolluppgift en­

ligt taxeringslagen (1956:623),

3. mål om omhändertagande för utredning enligt 30 § barnavårdslagen

(1960:97),

4. mål enligt uppbörds- och folkbokfbringsförfattningama med undan­

tag av mål om arbetsgivares ansvarighet för arbetstagares skatt,

5. mål om uppdelning av taxeringsvärde enligt 20 kap. 15 § fastighets­

taxeringslagen (1979:1152),

6. mål som avser ändring av taxerad inkomst med högst I 000 kron or,

7. mål enligt skatte- och taxeringsförfattningama i vi lket beslutet över­

ensstämmer med partemas samstämmiga mening,

8. mål om rättshjälp genom offentligt biträde i et t ärende hos en annan

myndighet,

9. mål enligt körkortslagen (1977: 477), om beslutet innebär att varning

meddelas eller om det är uppenbart att ett körkort, körkortstillstånd eller
traktorkort skall återkallas eller att ett utländskt körkort inte skall godkän­
nas,

10. mål i vil ket saken är uppenbar.

452

19 § Nämndeman i kam marrätt och länsrätt utses genom val. Val förrät­

tas av landstinget eller, om i lä net finns kommun som inte ingår i la nds­

tingskommun, av landstinget och kommunfullmäktige med den fördelning

dem emellan som länsstyrelsen bestämmer efter befolkningstalen. I Got­

lands län förrättas val av kommunfullmäktige i Got lands kommun.

Valet skall vara proportionellt, om det begärs av minst så många leda­

möter som motsvarar den kvot, som erhålls om antalet närvarande leda­
möter delas med det antal personer som valet avser, ökad med 1. Om fö r­

farandet vid s ådant proportionellt val är särskilt föreskrivet.

När val av de nämndemän som ingår i läns rätt vid behandling av mål om

fastighetstaxering skall ske framgår av fastighetstaxeringslagen (1979:

1152). Av de övriga nämndemännen i länsrätt och av nämndemännen i

kammarrätt väljs halva antalet vart tredje år.

Regeringen får for visst län förordna att nämndemän i ka mmarrätt skall

väljas bland dem som for samma mandatperiod har utsetts till n ämndemän

i hovrätt. Nämndeman i hovrätt får även i a nnat fall, om han är behörig

därtill, tjänstgöra som nämndeman i den kammarrätt inom vars domkrets

han är kyrkobokförd.

¬

background image

21 § Nämndeman i kammarrätt och länsrätt utses för sex år men får avgå

SFS 1981:282

efter två år. Om nämndeman i sådan rätt visar giltigt hinder, får rätten ent­

lediga honom tidigare. Den som har fyllt sextio år har rätt att frånträda

uppdraget. Upphör nämndeman att vara valbar eller behörig, förfaller upp­

draget.

Bestämmelser om mandatperiod för sådan nämndeman som ingår i läns­

rätt vid behandling av mål om fastighetstaxering finns i fastighetstaxerings­

lagen (1979:1152).

När ledighet uppkommer, utses ny nämndeman för den tid som återstår.

�ndras antalet nämndemän, får nytillträdande nämndeman utses för korta­

re tid än som följer av första stycket.

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag, då lagen enligt uppgif t

på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

�ldre bestämmelser skall dock tillämpas i fråga om fastighetstax ering år

1980 och tidigare.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Hans Corell

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.