SFS 1992:508

920508.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:508

Utkom från tryc ket

den 16 juni 1992

Lag

om ändring i lagen (1971:289) om allmänna

förvaltningsdomstolar;

utfärdad den 4 juni 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4a § lagen (1971:289) om all­

männa förvaltningsdomstolar^ skall ha följande lydelse.

4 a

På avdelning dömer fem regeringsråd. Avdelningen är dock dom-

för med fyra regeringsrå d, om tre av dessa är ense om slutet.

Vid prövning av ansökningar om resning eller återställande av försutten

tid och vid prövning av frågor som avses i 28 § förvaltningsprocesslagen
(1971:291) är avdelningen domför med tre regeringsråd, om prövningen
är av enkel beskaffenhet. Har regeringsrätten tidigare avslagit en ansökan
om resning från samma sökande beträffande samma avgörande och anför
sökanden inget nytt som är av betydelse för prövningen av ansökningen, är
avdelningen dock domför med ett regeringsråd, om ansökningen avslås
eller avvisas.

Vid prövning av talan mot beslut varigenom besvär avvisats såsom för

sent inkomna samt vid beslut om avvisande av för sent inkomna besvär är
avdelningen domför med t re regeringsråd.

Vid beslut om avskrivning av mål efter återkallelse är avdelningen

domför med ett regeringsråd.

Frågor om prövningstillstånd får avgöras av ett regeringsråd. Fler än tre

regeringsråd får inte delta.

Denna lag träder i kraft den 1 ju li 1992.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Håkan Lavén

(J ustitiedepartementet)

1028

' Prop. 1991/92:158, JuU27. rskr. 308.

' Lagen omtryckt 1981: 1323.

' Senaste lydelse 1989:356.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.