SFS 2016:1138 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

161138.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar;

utfärdad den 1 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 a och 14 §§ lagen (1971:289) om

allmänna förvaltningsdomstolar

2 ska ha följande lydelse.

8 a §

3

Förekommer det vid mer än en kammarrätt flera mål som har nära

samband med varandra, får målen handläggas vid en av kammarrätterna, om
det kan göras utan avsevärd olägenhet för någon part.

En kammarrätt får, om det finns särskilda skäl och det kan göras utan avse-

värd olägenhet för någon part, lämna över ett mål till en annan kammarrätt
som handlägger sådana mål.

Den kammarrätt som är Migrationsöverdomstol får också, om det behövs

av hänsyn till domstolens handläggningstider och det kan göras utan avsevärd
olägenhet för någon part, lämna över ett eller flera mål till en annan kammar-
rätt som handlägger sådana mål.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare

föreskrifter om överlämnande av mål mellan kammarrätter.

14 §

4

Om det i lag eller annan författning föreskrivs att talan ska väckas vid

eller beslut överklagas till allmän förvaltningsdomstol, ska det göras vid en
förvaltningsrätt.

Ett beslut ska överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets ären-

det först prövats, om det inte för ett visst slag av mål föreskrivs annat i lag
eller förordning.

Förekommer det vid mer än en förvaltningsrätt flera mål som har nära sam-

band med varandra, får målen handläggas vid en av förvaltningsrätterna om
det kan göras utan avsevärd olägenhet för någon part.

En förvaltningsrätt får, om det finns särskilda skäl och det kan göras utan

avsevärd olägenhet för någon part, lämna över ett mål till en annan förvalt-
ningsrätt som handlägger sådana mål.

En förvaltningsrätt som är migrationsdomstol får också, om det behövs av

hänsyn till domstolens handläggningstider och det kan göras utan avsevärd
olägenhet för någon part, lämna över ett eller flera av domstolens mål till en
annan domstol som handlägger sådana mål.

1 Prop. 2016/17:27, bet. 2016/17:JuU7, rskr. 2016/17:60.

2 Lagen omtryckt 1981:1323.

3 Senaste lydelse 1998:373.

4 Senaste lydelse 2009:773.

SFS 2016:1138

Utkom från trycket
den 9 december 2016

background image

2

SFS 2016:1138

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare

föreskrifter om överlämnande av mål mellan förvaltningsrätter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Kvarnholt
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.