SFS 2016:1148 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar / SFS 2016:1148 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
161148.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:DOANLH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:DOANLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:DOANLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:DOANLH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:DOANLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:DOANLH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:DOANLH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:DOANLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DOANLH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:DOANLH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:DOANLH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:DOANLI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:DOANLH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DOANLH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1971:289) om allm�nna <br/>f�rvaltningsdomstolar;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 1 december 2016.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 18 � lagen (1971:289) om allm�nna</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rvaltningsdomstolar</p> <p style="position:absolute;top:318px;left:202px;white-space:nowrap" class="ft13">2 ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">En f�rvaltningsr�tt �r domf�r med en lagfaren domare ensam</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">1. vid �tg�rd som avser endast m�ls beredande,<br/>2. vid f�rh�r med vittne eller sakkunnig som beg�rts av en annan f�rvalt-</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ningsr�tt,</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. vid beslut som avser endast r�ttelse av felr�kning, felskrivning eller</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">annat uppenbart f�rbiseende och</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">4. vid annat beslut som inte innefattar slutligt avg�rande av m�l.<br/>Om det inte �r p�kallat av s�rskild anledning att m�let pr�vas av fullsutten</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">r�tt, �r en f�rvaltningsr�tt domf�r med en lagfaren domare ensam vid beslut<br/>som inte innefattar pr�vning av m�let i sak.</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">�tg�rder som avser endast beredandet av ett m�l och som inte �r av s�dant</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">slag att de b�r f�rbeh�llas lagfarna domare f�r utf�ras av en annan tj�nsteman<br/>som har tillr�cklig kunskap och erfarenhet och som �r anst�lld vid f�rvalt-<br/>ningsr�tten eller vid en tingsr�tt p� samma ort som f�rvaltningsr�tten. Rege-<br/>ringen meddelar n�rmare f�reskrifter om detta.</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">Vad som s�gs i andra stycket g�ller �ven vid avg�rande i sak av<br/>1. m�l av enkel beskaffenhet,<br/>2. m�l om beviss�kring och betalningss�kring enligt skattef�rfarandelagen</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">(2011:1244), om besiktning enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152), om<br/>uppgifts eller handlings undantagande fr�n kontroll enligt skattef�rfarande-<br/>lagen eller annan skattef�rfattning,</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. m�l om omedelbart omh�ndertagande enligt 6 � lagen (1990:52) med</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">s�rskilda best�mmelser om v�rd av unga, m�l om v�rd i enskildhet enligt<br/>15 b � samma lag, m�l om avskildhet enligt 15 c � samma lag, m�l om tillf�l-<br/>ligt flyttningsf�rbud enligt 27 � samma lag, m�l om omedelbart omh�nderta-<br/>gande enligt 13 � lagen (1988:870) om v�rd av missbrukare i vissa fall, m�l<br/>om v�rd i enskildhet eller avskildhet enligt 34 � samma lag, m�l om v�rd i en-<br/>skildhet enligt 14 � lagen (1998:603) om verkst�llighet av sluten ungdoms-<br/>v�rd, m�l om avskildhet enligt 17 � samma lag, m�l om tillf�llig isolering en-<br/>ligt 5 kap. 3 � smittskyddslagen (2004:168), m�l enligt 12 � f�rsta stycket och</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Lagen omtryckt 1981:1323.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2013:312.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2016:1148</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 9 december 2016</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2016:1148</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2016</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">33 � lagen (1991:1128) om psykiatrisk tv�ngsv�rd, m�l enligt 18 � f�rsta<br/>stycket 35 och 9 n�r det g�ller de fall d� v�rden inte har f�renats med s�r-<br/>skild utskrivningspr�vning eller 6 lagen (1991:1129) om r�ttspsykiatrisk<br/>v�rd, m�l om f�rvar och uppsikt enligt utl�nningslagen (2005:716), m�l enligt<br/>lagen (1974:202) om ber�kning av strafftid m.m., m�l enligt f�ngelselagen<br/>(2010:610) samt m�l enligt lagen (1963:193) om samarbete med Danmark,<br/>Finland, Island och Norge ang�ende verkst�llighet av straff m.m.,</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">4. m�l enligt folkbokf�ringsf�rfattningarna, m�l r�rande prelimin�r skatt</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">eller om anst�nd med att betala skatt eller avgifter enligt skattef�rfattning-<br/>arna,</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">5. m�l enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">(2016:1146) om upphandling inom f�rs�rjningssektorerna, lagen (2016:1147)<br/>om upphandling av koncessioner eller lagen (2011:1029) om upphandling p�<br/>f�rsvars- och s�kerhetsomr�det,</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">6. m�l som avser en fr�ga av betydelse f�r inkomstbeskattningen, dock en-</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">dast om v�rdet av vad som yrkas i m�let uppenbart inte �verstiger h�lften av<br/>prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 �� socialf�rs�kringsbalken,</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">7. m�l enligt lagen (2004:629) om tr�ngselskatt och<br/>8. m�l enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem och lagen (2013:311)</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">om valfrihetssystem i fr�ga om tj�nster f�r elektronisk identifiering.</p> <p style="position:absolute;top:417px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2017.<br/>2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r m�l enligt lagen (2007:1091)</p> <p style="position:absolute;top:452px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">om offentlig upphandling och lagen (2007:1092) om upphandling inom omr�-<br/>dena vatten, energi, transporter och porttj�nster.</p> <p style="position:absolute;top:504px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">MORGAN JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Jenny Kvarnholt<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1971:289) om allm�nna
f�rvaltningsdomstolar;

utf�rdad den 1 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 18 � lagen (1971:289) om allm�nna

f�rvaltningsdomstolar

2 ska ha f�ljande lydelse.

18 �

3

En f�rvaltningsr�tt �r domf�r med en lagfaren domare ensam

1. vid �tg�rd som avser endast m�ls beredande,
2. vid f�rh�r med vittne eller sakkunnig som beg�rts av en annan f�rvalt-

ningsr�tt,

3. vid beslut som avser endast r�ttelse av felr�kning, felskrivning eller

annat uppenbart f�rbiseende och

4. vid annat beslut som inte innefattar slutligt avg�rande av m�l.
Om det inte �r p�kallat av s�rskild anledning att m�let pr�vas av fullsutten

r�tt, �r en f�rvaltningsr�tt domf�r med en lagfaren domare ensam vid beslut
som inte innefattar pr�vning av m�let i sak.

�tg�rder som avser endast beredandet av ett m�l och som inte �r av s�dant

slag att de b�r f�rbeh�llas lagfarna domare f�r utf�ras av en annan tj�nsteman
som har tillr�cklig kunskap och erfarenhet och som �r anst�lld vid f�rvalt-
ningsr�tten eller vid en tingsr�tt p� samma ort som f�rvaltningsr�tten. Rege-
ringen meddelar n�rmare f�reskrifter om detta.

Vad som s�gs i andra stycket g�ller �ven vid avg�rande i sak av
1. m�l av enkel beskaffenhet,
2. m�l om beviss�kring och betalningss�kring enligt skattef�rfarandelagen

(2011:1244), om besiktning enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152), om
uppgifts eller handlings undantagande fr�n kontroll enligt skattef�rfarande-
lagen eller annan skattef�rfattning,

3. m�l om omedelbart omh�ndertagande enligt 6 � lagen (1990:52) med

s�rskilda best�mmelser om v�rd av unga, m�l om v�rd i enskildhet enligt
15 b � samma lag, m�l om avskildhet enligt 15 c � samma lag, m�l om tillf�l-
ligt flyttningsf�rbud enligt 27 � samma lag, m�l om omedelbart omh�nderta-
gande enligt 13 � lagen (1988:870) om v�rd av missbrukare i vissa fall, m�l
om v�rd i enskildhet eller avskildhet enligt 34 � samma lag, m�l om v�rd i en-
skildhet enligt 14 � lagen (1998:603) om verkst�llighet av sluten ungdoms-
v�rd, m�l om avskildhet enligt 17 � samma lag, m�l om tillf�llig isolering en-
ligt 5 kap. 3 � smittskyddslagen (2004:168), m�l enligt 12 � f�rsta stycket och

1 Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66.

2 Lagen omtryckt 1981:1323.

3 Senaste lydelse 2013:312.

SFS 2016:1148

Utkom fr�n trycket
den 9 december 2016

background image

2

SFS 2016:1148

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

33 � lagen (1991:1128) om psykiatrisk tv�ngsv�rd, m�l enligt 18 � f�rsta
stycket 35 och 9 n�r det g�ller de fall d� v�rden inte har f�renats med s�r-
skild utskrivningspr�vning eller 6 lagen (1991:1129) om r�ttspsykiatrisk
v�rd, m�l om f�rvar och uppsikt enligt utl�nningslagen (2005:716), m�l enligt
lagen (1974:202) om ber�kning av strafftid m.m., m�l enligt f�ngelselagen
(2010:610) samt m�l enligt lagen (1963:193) om samarbete med Danmark,
Finland, Island och Norge ang�ende verkst�llighet av straff m.m.,

4. m�l enligt folkbokf�ringsf�rfattningarna, m�l r�rande prelimin�r skatt

eller om anst�nd med att betala skatt eller avgifter enligt skattef�rfattning-
arna,

5. m�l enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen

(2016:1146) om upphandling inom f�rs�rjningssektorerna, lagen (2016:1147)
om upphandling av koncessioner eller lagen (2011:1029) om upphandling p�
f�rsvars- och s�kerhetsomr�det,

6. m�l som avser en fr�ga av betydelse f�r inkomstbeskattningen, dock en-

dast om v�rdet av vad som yrkas i m�let uppenbart inte �verstiger h�lften av
prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 �� socialf�rs�kringsbalken,

7. m�l enligt lagen (2004:629) om tr�ngselskatt och
8. m�l enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem och lagen (2013:311)

om valfrihetssystem i fr�ga om tj�nster f�r elektronisk identifiering.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2017.
2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r m�l enligt lagen (2007:1091)

om offentlig upphandling och lagen (2007:1092) om upphandling inom omr�-
dena vatten, energi, transporter och porttj�nster.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Kvarnholt
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.