SFS 2016:1148 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar / SFS 2016:1148 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
161148.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar;

utfärdad den 1 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 18 § lagen (1971:289) om allmänna

förvaltningsdomstolar

2 ska ha följande lydelse.

18 §

3

En förvaltningsrätt är domför med en lagfaren domare ensam

1. vid åtgärd som avser endast måls beredande,
2. vid förhör med vittne eller sakkunnig som begärts av en annan förvalt-

ningsrätt,

3. vid beslut som avser endast rättelse av felräkning, felskrivning eller

annat uppenbart förbiseende och

4. vid annat beslut som inte innefattar slutligt avgörande av mål.
Om det inte är påkallat av särskild anledning att målet prövas av fullsutten

rätt, är en förvaltningsrätt domför med en lagfaren domare ensam vid beslut
som inte innefattar prövning av målet i sak.

�&tgärder som avser endast beredandet av ett mål och som inte är av sådant

slag att de bör förbehållas lagfarna domare får utföras av en annan tjänsteman
som har tillräcklig kunskap och erfarenhet och som är anställd vid förvalt-
ningsrätten eller vid en tingsrätt på samma ort som förvaltningsrätten. Rege-
ringen meddelar närmare föreskrifter om detta.

Vad som sägs i andra stycket gäller även vid avgörande i sak av
1. mål av enkel beskaffenhet,
2. mål om bevissäkring och betalningssäkring enligt skatteförfarandelagen

(2011:1244), om besiktning enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152), om
uppgifts eller handlings undantagande från kontroll enligt skatteförfarande-
lagen eller annan skatteförfattning,

3. mål om omedelbart omhändertagande enligt 6 § lagen (1990:52) med

särskilda bestämmelser om vård av unga, mål om vård i enskildhet enligt
15 b § samma lag, mål om avskildhet enligt 15 c § samma lag, mål om tillfäl-
ligt flyttningsförbud enligt 27 § samma lag, mål om omedelbart omhänderta-
gande enligt 13 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, mål
om vård i enskildhet eller avskildhet enligt 34 § samma lag, mål om vård i en-
skildhet enligt 14 § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdoms-
vård, mål om avskildhet enligt 17 § samma lag, mål om tillfällig isolering en-
ligt 5 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168), mål enligt 12 § första stycket och

1 Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66.

2 Lagen omtryckt 1981:1323.

3 Senaste lydelse 2013:312.

SFS 2016:1148

Utkom från trycket
den 9 december 2016

background image

2

SFS 2016:1148

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

33 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, mål enligt 18 § första
stycket 3�5 och 9 när det gäller de fall då vården inte har förenats med sär-
skild utskrivningsprövning eller 6 lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk
vård, mål om förvar och uppsikt enligt utlänningslagen (2005:716), mål enligt
lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m., mål enligt fängelselagen
(2010:610) samt mål enligt lagen (1963:193) om samarbete med Danmark,
Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.,

4. mål enligt folkbokföringsförfattningarna, mål rörande preliminär skatt

eller om anstånd med att betala skatt eller avgifter enligt skatteförfattning-
arna,

5. mål enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen

(2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147)
om upphandling av koncessioner eller lagen (2011:1029) om upphandling på
försvars- och säkerhetsområdet,

6. mål som avser en fråga av betydelse för inkomstbeskattningen, dock en-

dast om värdet av vad som yrkas i målet uppenbart inte överstiger hälften av
prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken,

7. mål enligt lagen (2004:629) om trängselskatt och
8. mål enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem och lagen (2013:311)

om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för mål enligt lagen (2007:1091)

om offentlig upphandling och lagen (2007:1092) om upphandling inom områ-
dena vatten, energi, transporter och porttjänster.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Kvarnholt
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.