SFS 2017:729 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

170729.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11, 12, 13 a och 17 a §§ lagen

(1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

2 ska ha följande lydelse.

11 §

3

En kammarrätt får vara indelad i avdelningar. Chef för en avdelning är

presidenten eller en lagman.

Bestämmelser om särskild sammansättning av kammarrätten vid behand-

ling av vissa mål finns i fastighetstaxeringslagen (1979:1152), lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation och lagen (2010:1882) om ålders-
gränser för film som ska visas offentligt. Bestämmelser om särskild samman-
sättning vid behandling av mål om laglighetsprövning enligt 13 kap. kommu-
nallagen (2017:725) finns i 13 a §.

12 §

4

En kammarrätt är domför med tre lagfarna ledamöter. Fler än fyra lag-

farna ledamöter får inte ingå i rätten.

När det är särskilt föreskrivet att nämndemän ska ingå i rätten, är en kam-

marrätt domför med tre lagfarna ledamöter och två nämndemän. Fler än fyra
lagfarna ledamöter och tre nämndemän får inte ingå i rätten.

Om en av de lagfarna ledamöterna eller en av nämndemännen får förhinder

sedan handläggningen har påbörjats, är rätten ändå domför.

En kammarrätt är domför utan nämndemän
1. vid prövning av överklagande av beslut som inte innebär att målet av-

görs,

2. vid förordnande om saken i avvaktan på målets avgörande och vid annan

åtgärd som endast avser målets beredande, och

3. vid beslut genom vilket domstolen skiljer sig från målet utan att detta har

prövats i sak.

Om ett mål som avses i andra stycket handläggs gemensamt med ett annat

mål, får nämndemän delta vid handläggningen även av det senare målet.

Bestämmelser om domförhet vid behandling av vissa mål finns i fastighets-

taxeringslagen (1979:1152), lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
och lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt. Be-

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

2 Lagen omtryckt 1981:1323.

3 Senaste lydelse 2013:85.

4 Senaste lydelse 2017:543.

SFS 2017:729

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

2

SFS 2017:729

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

stämmelser om domförhet vid behandling av mål om laglighetsprövning en-
ligt 13 kap. kommunallagen (2017:725) finns i 13 a §.

Vid behandling av frågor om prövningstillstånd är kammarrätten domför

med två lagfarna ledamöter, om de är ense om slutet. Detsamma gäller vid be-
handling av andra frågor i mål där prövningstillstånd krävs för prövning av ett
överklagande, om frågorna behandlas före eller i samband med frågan om
prövningstillstånd. Vid behandling av en fråga om avvisning av ett överkla-
gande på grund av att det har kommit in för sent är kammarrätten domför med
två lagfarna ledamöter, om de är ense om slutet.

Vid beslut om avskrivning av mål efter återkallelse är kammarrätten dom-

för med en lagfaren ledamot.

Åtgärder som endast avser beredandet av ett mål får utföras av en lagfaren

ledamot i kammarrätten eller, om de inte är av sådant slag att de bör förbehål-
las lagfarna ledamöter, av någon annan som har tillräcklig kunskap och er-
farenhet och som är anställd vid en allmän förvaltningsdomstol, en allmän
domstol eller en hyresnämnd. Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § rege-
ringsformen meddela närmare föreskrifter om detta.

13 a §

5

En kammarrätt ska vid behandling av mål om laglighetsprövning

enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725) bestå av tre lagfarna ledamöter och
två sådana särskilda ledamöter som anges i 13 b §.

Om en av de särskilda ledamöterna får förhinder sedan handläggningen har

påbörjats, är rätten ändå domför om tre av de kvarvarande ledamöterna är
ense om slutet.

En kammarrätt är domför utan de särskilda ledamöterna i sådana fall som

anges i 12 § fjärde stycket samt vid prövning av mål som är av enkel beskaf-
fenhet.

17 a §

6

Förvaltningsrätten ska vid behandling av mål om laglighetsprövning

enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725) bestå av en lagfaren ledamot och
två sådana särskilda ledamöter som anges i 17 b §.

Förvaltningsrätten är dock domför utan de särskilda ledamöterna i sådana

fall som anges i 18 § första och andra stycket samt fjärde stycket 1.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål om laglighetsprövning en-

ligt 10 kap. kommunallagen (1991:900).

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Kvarnholt
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 2013:85.

6 Senaste lydelse 2009:773.

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.