SFS 2018:415 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar / SFS 2018:415 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
SFS2018-415.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:XHQSBJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:NKSPRD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:YXDBQH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (1971:289) om allm�nna </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>f�rvaltningsdomstolar </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 3 maj 2018 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1971:289) om allm�nna <br/>f�rvaltningsdomstolar2 </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112"><i>dels</i> att 2 � ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att det ska inf�ras fyra nya paragrafer, 4 d, 13 c, 18 a och 29 ��, av </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b>3 H�gsta f�rvaltningsdomstolen pr�var </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. �verklaganden av en kammarr�tts beslut enligt f�rvaltningsprocesslagen</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">(1971:291), </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. �verklaganden av andra beslut i f�rvaltnings�renden som enligt lag ska</p> <p style="position:absolute;top:572px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">g�ras till domstolen, och </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. ans�kningar om resning och �terst�llande av f�rsutten tid i andra fall</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">�n som anges i 8 �. </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">H�gsta f�rvaltningsdomstolen pr�var som f�rsta domstol om ett justitie-</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">r�d i H�gsta domstolen ska skiljas eller avst�ngas fr�n sin anst�llning eller <br/>vara skyldig att genomg� l�karunders�kning. H�gsta f�rvaltningsdomstolen <br/>�r i �vrigt f�rsta domstol i m�l betr�ffande vilka detta f�reskrivs i lag. </p> <p style="position:absolute;top:736px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>4 d �</b> Om r�tten best�r av fler �n en ledamot ska den ordinarie ledamot <br/>som har h�gst befattning vara r�ttens ordf�rande. Bland ordinarie ledam�ter <br/>med samma befattning ska den som har l�ngst anst�llningstid vara ord-<br/>f�rande. </p> <p style="position:absolute;top:838px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>13 c �</b> Om kammarr�tten best�r av fler �n en lagfaren ledamot g�ller f�ljande <br/>i fr�ga om r�ttens ordf�rande. </p> <p style="position:absolute;top:879px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">Beh�rig att vara ordf�rande �r den som <br/>1. �r eller har varit ordinarie domare i kammarr�tt, eller<br/>2. regeringen f�r en viss tid har anst�llt som kammarr�ttspresident,</p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">kammarr�ttslagman eller kammarr�ttsr�d tillika vice ordf�rande p� avdelning. </p> <p style="position:absolute;top:960px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Den av de beh�riga ledam�terna som har h�gst befattning ska vara </p> <p style="position:absolute;top:981px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">ordf�rande. Bland beh�riga ledam�ter med samma befattning ska den som <br/>har l�ngst tj�nstg�ringstid vara ordf�rande. Om det finns s�rskilda sk�l f�r <br/>n�gon annan av de beh�riga ledam�terna �n den som har h�gst befattning <br/>eller l�ngst tj�nstg�ringstid vara ordf�rande. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2017/18:88, bet. 2017/18:JuU27, rskr. 2017/18:256. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Lagen omtryckt 1981:1323. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2015:182. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> 2018:415 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft113">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft111"> 8 maj 2018 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> 2018:415 </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>18 a �</b> Om f�rvaltningsr�tten best�r av fler �n en lagfaren domare g�ller <br/>f�ljande i fr�ga om r�ttens ordf�rande. </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft27">Beh�rig att vara ordf�rande �r den som <br/>1. �r eller har varit ordinarie domare i f�rvaltningsr�tt eller kammarr�tt,</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">eller </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">2. regeringen f�r en viss tid har anst�llt som lagman eller chefsr�dman i</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rvaltningsr�tt. </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Den av de beh�riga domarna som har h�gst befattning ska vara ord-</p> <p style="position:absolute;top:215px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">f�rande. Bland beh�riga domare med samma befattning ska den som har <br/>l�ngst tj�nstg�ringstid vara ordf�rande. Om det finns s�rskilda sk�l f�r <br/>n�gon annan av de beh�riga domarna �n den som har h�gst befattning eller <br/>l�ngst tj�nstg�ringstid vara ordf�rande. </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>29 �</b>4 En f�rdelning av m�l mellan enskilda domare ska vara baserad p� <br/>objektiva kriterier som domstolen fastst�llt i f�rv�g. F�rdelningen f�r inte <br/>vara �gnad att p�verka m�lens utg�ng. </p> <p style="position:absolute;top:400px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:481px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:502px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft27">Frida G�ranson <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">4 Tidigare 29 � upph�vd genom 2013:85. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (1971:289) om allm�nna

f�rvaltningsdomstolar

Utf�rdad den 3 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1971:289) om allm�nna
f�rvaltningsdomstolar2

dels att 2 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras fyra nya paragrafer, 4 d, 13 c, 18 a och 29 ��, av

f�ljande lydelse.

2 �3 H�gsta f�rvaltningsdomstolen pr�var

1. �verklaganden av en kammarr�tts beslut enligt f�rvaltningsprocesslagen

(1971:291),

2. �verklaganden av andra beslut i f�rvaltnings�renden som enligt lag ska

g�ras till domstolen, och

3. ans�kningar om resning och �terst�llande av f�rsutten tid i andra fall

�n som anges i 8 �.

H�gsta f�rvaltningsdomstolen pr�var som f�rsta domstol om ett justitie-

r�d i H�gsta domstolen ska skiljas eller avst�ngas fr�n sin anst�llning eller
vara skyldig att genomg� l�karunders�kning. H�gsta f�rvaltningsdomstolen
�r i �vrigt f�rsta domstol i m�l betr�ffande vilka detta f�reskrivs i lag.

4 d � Om r�tten best�r av fler �n en ledamot ska den ordinarie ledamot
som har h�gst befattning vara r�ttens ordf�rande. Bland ordinarie ledam�ter
med samma befattning ska den som har l�ngst anst�llningstid vara ord-
f�rande.

13 c � Om kammarr�tten best�r av fler �n en lagfaren ledamot g�ller f�ljande
i fr�ga om r�ttens ordf�rande.

Beh�rig att vara ordf�rande �r den som
1. �r eller har varit ordinarie domare i kammarr�tt, eller
2. regeringen f�r en viss tid har anst�llt som kammarr�ttspresident,

kammarr�ttslagman eller kammarr�ttsr�d tillika vice ordf�rande p� avdelning.

Den av de beh�riga ledam�terna som har h�gst befattning ska vara

ordf�rande. Bland beh�riga ledam�ter med samma befattning ska den som
har l�ngst tj�nstg�ringstid vara ordf�rande. Om det finns s�rskilda sk�l f�r
n�gon annan av de beh�riga ledam�terna �n den som har h�gst befattning
eller l�ngst tj�nstg�ringstid vara ordf�rande.

1 Prop. 2017/18:88, bet. 2017/18:JuU27, rskr. 2017/18:256.

2 Lagen omtryckt 1981:1323.

3 Senaste lydelse 2015:182.

SFS

2018:415

Publicerad
den

8 maj 2018

background image

2

SFS

2018:415

18 a � Om f�rvaltningsr�tten best�r av fler �n en lagfaren domare g�ller
f�ljande i fr�ga om r�ttens ordf�rande.

Beh�rig att vara ordf�rande �r den som
1. �r eller har varit ordinarie domare i f�rvaltningsr�tt eller kammarr�tt,

eller

2. regeringen f�r en viss tid har anst�llt som lagman eller chefsr�dman i

f�rvaltningsr�tt.

Den av de beh�riga domarna som har h�gst befattning ska vara ord-

f�rande. Bland beh�riga domare med samma befattning ska den som har
l�ngst tj�nstg�ringstid vara ordf�rande. Om det finns s�rskilda sk�l f�r
n�gon annan av de beh�riga domarna �n den som har h�gst befattning eller
l�ngst tj�nstg�ringstid vara ordf�rande.

29 �4 En f�rdelning av m�l mellan enskilda domare ska vara baserad p�
objektiva kriterier som domstolen fastst�llt i f�rv�g. F�rdelningen f�r inte
vara �gnad att p�verka m�lens utg�ng.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Frida G�ranson
(Justitiedepartementet)

4 Tidigare 29 � upph�vd genom 2013:85.

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.