SFS 2009:345 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

090345.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar;

utfärdad den 29 april 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1971:289) om all-

männa förvaltningsdomstolar

2

dels att i 3 och 7 §§ ordet ”regeringsrätten” ska bytas ut mot ”Regerings-

rätten”,

dels att 4–6 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 4 b, 4 c och 5 a §§, av

följande lydelse.

4 §

3

Regeringsrätten får vara indelad i avdelningar. Om Regeringsrätten är

indelad i avdelningar, är Regeringsrättens ordförande även ordförande på en
avdelning. Ordförande på annan avdelning är det regeringsråd som reger-
ingen förordnar.

4 a §

4

Rätten ska, om inte annat följer av andra och tredje styckena eller

4 b § andra stycket, bestå av minst fem ledamöter vid prövning av själva sa-
ken i

1. mål där prövningstillstånd har beviljats av Regeringsrätten,
2. mål där Regeringsrätten är första domstolsinstans,
3. mål som avses i 35 § tredje stycket förvaltningsprocesslagen

(1971:291), och

4. mål om resning eller återställande av försutten tid, om prövningen inte

är enkel.

I mål som avses i första stycket är rätten domför med fyra ledamöter om

tre av dessa är ense om slutet.

I mål om rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa

regeringsbeslut får rätten bestå av tre eller fyra ledamöter om det är fråga om
att avvisa en för sent inkommen ansökan eller om prövningen annars är en-
kel.

När Regeringsrätten avger ett sådant yttrande som avses i 2 § lagen

(1974:579) om handläggningen av nådeärenden ska rätten bestå av minst tre
ledamöter.

1 Prop. 2008/09:117, bet. 2008/09:JuU16, rskr. 2008/09:213.

2 Lagen omtryckt 1981:1323.
Senaste lydelse av 3 § 1996:156.

3 Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

4 Senaste lydelse 1998:373.

SFS 2009:345

Utkom från trycket
den 19 maj 2009

background image

2

SFS 2009:345

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

4 b §

I andra fall än sådana som avses i 4 a § beslutar Regeringsrätten för

varje mål eller ärende hur många ledamöter som ska ingå i rätten.

Det som sägs i första stycket gäller även vid prövning av
1. frågor om beviljande av prövningstillstånd i kammarrätt, och
2. överklagade beslut enligt vilka ett överklagande har avvisats som för

sent inkommet.

4 c §

Fler än sju ledamöter får inte ingå i rätten, om inte annat följer av 5 §.

5 §

Om det vid överläggning till dom eller beslut framkommer att den me-

ning som råder i rätten avviker från en rättsgrundsats eller lagtolkning, som
förut varit antagen av Regeringsrätten, får rätten besluta att målet eller, om
det är lämpligt, en viss fråga i målet ska avgöras av Regeringsrätten i dess
helhet. Ett sådant beslut får också meddelas om det i annat fall är av särskild
betydelse för rättstillämpningen att målet eller en viss fråga avgörs av Reger-
ingsrätten i dess helhet.

Om det i olika domar eller beslut av Regeringsrätten har kommit till ut-

tryck mot varandra stridande åsikter i fråga om en viss rättsgrundsats eller
lagtolkning, gäller första stycket första meningen endast om rätten finner att
den rådande meningen avviker från den dom eller det beslut som meddela-
des senast.

När ett mål eller en fråga avgörs av Regeringsrätten i dess helhet ska alla

regeringsråd som inte har förhinder delta i avgörandet.

5 a §

Om rätten består av fler än två ledamöter och en av dessa får förhin-

der sedan handläggningen har påbörjats, är rätten ändå domför.

6 §

När Regeringsrätten behandlar en ansökan om resning i ett mål eller

ärende som har avgjorts av Regeringsrätten, får inte någon ledamot som del-
tagit i det tidigare avgörandet ingå i rätten, om ett tillräckligt antal ledamöter
ändå finns tillgängligt inom domstolen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.