SFS 2009:345 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar / SFS 2009:345 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
090345.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar;

utfärdad den 29 april 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1971:289) om all-

männa förvaltningsdomstolar

2

dels att i 3 och 7 §§ ordet ⬝regeringsrätten⬝ ska bytas ut mot ⬝Regerings-

rätten⬝,

dels att 4�6 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 4 b, 4 c och 5 a §§, av

följande lydelse.

4 §

3

Regeringsrätten får vara indelad i avdelningar. Om Regeringsrätten är

indelad i avdelningar, är Regeringsrättens ordförande även ordförande på en
avdelning. Ordförande på annan avdelning är det regeringsråd som reger-
ingen förordnar.

4 a §

4

Rätten ska, om inte annat följer av andra och tredje styckena eller

4 b § andra stycket, bestå av minst fem ledamöter vid prövning av själva sa-
ken i

1. mål där prövningstillstånd har beviljats av Regeringsrätten,
2. mål där Regeringsrätten är första domstolsinstans,
3. mål som avses i 35 § tredje stycket förvaltningsprocesslagen

(1971:291), och

4. mål om resning eller återställande av försutten tid, om prövningen inte

är enkel.

I mål som avses i första stycket är rätten domför med fyra ledamöter om

tre av dessa är ense om slutet.

I mål om rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa

regeringsbeslut får rätten bestå av tre eller fyra ledamöter om det är fråga om
att avvisa en för sent inkommen ansökan eller om prövningen annars är en-
kel.

När Regeringsrätten avger ett sådant yttrande som avses i 2 § lagen

(1974:579) om handläggningen av nådeärenden ska rätten bestå av minst tre
ledamöter.

1 Prop. 2008/09:117, bet. 2008/09:JuU16, rskr. 2008/09:213.

2 Lagen omtryckt 1981:1323.
Senaste lydelse av 3 § 1996:156.

3 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

4 Senaste lydelse 1998:373.

SFS 2009:345

Utkom från trycket
den 19 maj 2009

background image

2

SFS 2009:345

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

4 b §

I andra fall än sådana som avses i 4 a § beslutar Regeringsrätten för

varje mål eller ärende hur många ledamöter som ska ingå i rätten.

Det som sägs i första stycket gäller även vid prövning av
1. frågor om beviljande av prövningstillstånd i kammarrätt, och
2. överklagade beslut enligt vilka ett överklagande har avvisats som för

sent inkommet.

4 c §

Fler än sju ledamöter får inte ingå i rätten, om inte annat följer av 5 §.

5 §

Om det vid överläggning till dom eller beslut framkommer att den me-

ning som råder i rätten avviker från en rättsgrundsats eller lagtolkning, som
förut varit antagen av Regeringsrätten, får rätten besluta att målet eller, om
det är lämpligt, en viss fråga i målet ska avgöras av Regeringsrätten i dess
helhet. Ett sådant beslut får också meddelas om det i annat fall är av särskild
betydelse för rättstillämpningen att målet eller en viss fråga avgörs av Reger-
ingsrätten i dess helhet.

Om det i olika domar eller beslut av Regeringsrätten har kommit till ut-

tryck mot varandra stridande åsikter i fråga om en viss rättsgrundsats eller
lagtolkning, gäller första stycket första meningen endast om rätten finner att
den rådande meningen avviker från den dom eller det beslut som meddela-
des senast.

När ett mål eller en fråga avgörs av Regeringsrätten i dess helhet ska alla

regeringsråd som inte har förhinder delta i avgörandet.

5 a §

Om rätten består av fler än två ledamöter och en av dessa får förhin-

der sedan handläggningen har påbörjats, är rätten ändå domför.

6 §

När Regeringsrätten behandlar en ansökan om resning i ett mål eller

ärende som har avgjorts av Regeringsrätten, får inte någon ledamot som del-
tagit i det tidigare avgörandet ingå i rätten, om ett tillräckligt antal ledamöter
ändå finns tillgängligt inom domstolen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.