SFS 1993:349 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar / SFS 1993:349 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
SFS 1993_349 Lag om ändring i lagen (1971_289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:349
Utkom från trycket
den 2 juni 1993

Lag
om ändring i lagen (1971:289) om allmänna

förvaltningsdomstolar;

utfärdad den 19 maj 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 20 § lagen (1971:289) om allmän-

na förvaltningsdomstolar skall ha följande lydelse.

20 §2 Valbar till nämndeman i kammarrätt och länsrätt är svensk med-
borgare, som är folkbokförd i länet och som inte är underårig eller har
förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Tjänsteman vid domstol, skattemyndighet, länsstyrelse eller under läns-

styrelse lydande myndighet, allmän försäkringskassa eller Riksförsäkrings-

1

Prop. 1992/93:25, bet. 1992/93: JuU29, rskr. 1992/93:326.

2

Senaste lydelse 1991: 539 (jfr 1991: 363).

921

background image

SFS 1993:349

verket får inte vara nämndeman. Detsamma gäller lagfaren domare, åkla-

gare, polisman och advokat eller annan som har till yrke att föra andras
talan inför rätta samt ledamot av skattenämnd eller socialförsäkrings-
nämnd och icke lagfaren ledamot av Försäkringsöverdomstolen.

Nämndeman i länsrätt får inte samtidigt vara nämndeman i kammar-

rätt.

Den som har fyllt sextio år eller uppger något giltigt hinder är inte

skyldig att ta emot uppdrag som nämndeman. Den som har avgått som
nämndeman är inte skyldig att ta emot nytt uppdrag förrän efter tre år.

Rätten prövar självmant den valdes behörighet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

922

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.