SFS 1993:513 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar / SFS 1993:513 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
SFS 1993_513 Lag om ändring i lagen (1971_289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar;

SFS 1993:513
Utkom från trycket
den 15 juni 1993

utfärdad den 3 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 och 18 §§ lagen (1971:289) om

allmänna förvaltningsdomstolar2 skall ha följande lydelse.

12 §3 Kammarrätt är domför med tre lagfarna ledamöter. Fler än fyra

lagfarna ledamöter får ej sitta i rätten.

När det är särskilt föreskrivet att nämndemän skall ingå i rätten, är

kammarrätt domför med tre lagfarna ledamöter och två nämndemän. Fler
än fyra lagfarna ledamöter och tre nämndemän får i sådant fall ej sitta i
rätten. Kammarrätt är dock domför utan nämndemän

1. vid prövning av besvär över beslut som ej innebär att målet avgöres,

2. vid förordnande rörande saken i avvaktan på målets avgörande samt

vid annan åtgärd som avser endast måls beredande,

3. vid beslut varigenom domstolen skiljer sig från målet utan att detta

prövats i sak.

Handlägges mål som avses i andra stycket gemensamt med annat mål,

får nämndemän deltaga vid handläggningen även av det senare målet.

Om domförhet vid behandling av vissa mål finns bestämmelser i fastig-

hetstaxeringslagen (1979:1152) och lagen (1990:886) om granskning och
kontroll av filmer och videogram. Bestämmelser om domförhet vid be-
handling av kommunalbesvärsmål finns i 13 a §.

Vid beslut om avskrivning av mål efter återkallelse är kammarrätten

domför med en lagfaren domare.

�&tgärder som avser endast beredandet av ett mål får utföras av en

lagfaren ledamot i kammarrätten eller, om de inte är av sådant slag att de
bör förbehållas lagfarna ledamöter, av en annan tjänsteman i kammarrät-
ten som har tillräcklig kunskap och erfarenhet. Närmare bestämmelser om
detta meddelas av regeringen.

18 §4 Länsrätt är domför med en lagfaren domare ensam

1. när åtgärd som avser endast måls beredande vidtages,

2. vid sådant förhör med vittne eller sakkunnig som begärts av annan

länsrätt,

1

Prop. 1992/93:213, bet. 1992/93: JuU32, rskr. 1992/93:371.

2

Lagen omtryckt 1981: 1323.

3

Senaste lydelse 1990:897.

4

Senaste lydelse 1991:1132.

1139

background image

SFS 1993:513

3. vid beslut som avser endast rättelse av felräkning, felskrivning eller

annat uppenbart förbiseende,

4. vid beslut om återkallelse tills vidare av ett körkort, körkortstillstånd

eller traktorkort eller om vägran att tills vidare godkänna ett utländskt
körkort, när det är uppenbart att ett sådant beslut bör meddelas eller när
omhändertagande beslutas enligt 23 § körkortslagen (1977:477),

5. vid beslut enligt luftfartslagen (1957:297) om försättande ur kraft av

ett certifikat, elevtillstånd eller behörighetsbevis, när det är uppenbart att
ett sådant beslut bör meddelas,

6. vid annat beslut som inte innefattar slutligt avgörande av mål.
Om det inte är påkallat av särskild anledning att målet prövas av

fullsutten rätt, är länsrätt domför med en lagfaren domare ensam vid
beslut som inte innefattar prövning av målet i sak.

�&tgärder som avser endast beredandet av ett mål och som inte är av

sådant slag att de bör förbehållas lagfarna domare får utföras av en annan
tjänsteman vid länsrätten som har tillräcklig kunskap och erfarenhet.
Närmare bestämmelser om detta meddelas av regeringen.

Vad som sägs i andra stycket gäller även vid avgörande av

1. mål om utdömande av vite,

2. mål enligt bevissäkringslagen (1975:1027) för skatte- och avgifts-

processen, enligt lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar
och avgifter, om besiktning enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
om handlings undantagande från taxeringsrevision, skatterevision, eller
annan granskning och om befrielse från skyldighet att lämna upplysningar
eller visa upp handling enligt taxeringslagen (1990:324), lagen (1968:430)
om mervärdeskatt, lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från
arbetsgivare eller lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsav-
gifter samt om befrielse från skyldighet att lämna kontrolluppgift enligt
lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter,

3. mål om omedelbart omhändertagande enligt 6 § lagen (1990:52) med

särskilda bestämmelser om vård av unga, mål om tillfälligt flyttningsför-
bud enligt 27 § samma lag, mål om omedelbart omhändertagande enligt

13 § lagen (1988: 870) om vård av missbrukare i vissa fall, mål om tillfälligt

omhändertagande enligt 37 § smittskyddslagen (1988:1472), mål enligt

33 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård samt mål enligt 18 §
första stycket 2 � 4 såvitt avser de fall då vården inte har förenats med
särskild utskrivningsprövning eller 5 lagen (1991:1129) om rättspsykiat-
risk vård,

4. mål om anstånd med att betala skatt eller socialavgifter enligt upp-

börds- eller skatteförfattningarna och annat mål enligt uppbörds- och
folkbokföringsförfattningarna med undantag av mål om arbetsgivares an-
svarighet för arbetstagares skatt och mål enligt lagen (1984:668) om upp-
börd av socialavgifter från arbetsgivare,

5. mål om uppdelning av taxeringsvärde enligt 20 kap. 15 § fastig-

hetstaxeringslagen (1979:1152),

6. mål som avser ändring av taxerad inkomst med högst 5000 kr.,
7. mål enligt skatte- och taxeringsförfattningarna i vilket beslutet över-

ensstämmer med parternas samstämmiga mening,

8. mål om rättshjälp genom offentligt biträde i ett ärende hos en annan

myndighet,

1140

background image

SFS 1993:513

9. mål enligt körkortslagen (1977:477), om beslutet innebär att något

körkortsingripande inte skall ske eller att varning meddelas eller om det är
uppenbart att ett körkort, körkortstillstånd eller traktorkort skall återkallas
eller att ett utländskt körkort inte skall godkännas,

10. mål enligt luftfartslagen, om beslutet innebär att varning meddelas

eller om det är uppenbart att ett certifikat, elevtillstånd eller behörighets
bevis skall återkallas,

11. mål i vilket saken är uppenbar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

1141

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.