SFS 1993:759 Lag om ändring i lagen (1992:1529) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

SFS 1993_759 Lag om ändring i lagen (1992_1529) om ändring i lagen (1971_289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1684

1

Prop. 1992/93:159, 1992/93:185, 1992/93:200 och 1992/93:215, bet. 1992/93:

JuU31,rskr. 1992/93:437.
2

Lagen (1971:289) omtryckt 1981: 1323.

SFS 1993:759

Utkom från trycket
den 23 juli 1993

Lag
om ändring i lagen (1992:1529) om ändring i lagen
(1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar;

utfärdad den 10 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att lagen (1992:1529) om ändring i

lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar2 skall ändras så att

14 § samt ikraftträdandebestämmelsen till ändringslagen får följande ly-

delse.

14 § Länsrätt prövar

1. mål enligt skatte-, taxerings-, uppbörds, folkbokförings- och bilregis-

terförfattningarna samt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i
ärenden och mål om skatt, m. m. i den utsträckning som är föreskrivet i
dessa författningar,

2. mål enligt socialtjänstlagen (1980:620), lagen (1990:52) med särskil-

da bestämmelser om vård av unga, lagen (1988:870) om vård av missbru-
kare i vissa fall, lagen (1988:153) om bistånd åt asylsökande m.fl., lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, lagen
(1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, lagen (1992: 1574) om bostadsanpassningsbidrag
m.m., lagen (1991: 1128) om psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1129)
om rättspsykiatrisk vård, smittskyddslagen (1988:1472), karantänslagen
(1989:290), lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island
eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling, körkorts-
lagen (1977:477) och lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av

utländska vårdnadsavgöranden m. m. och om överflyttning av barn, allt i

den utsträckning som är föreskrivet i dessa lagar samt mål enligt 6 kap.
21 § och 21 kap. föräldrabalken,

3. mål som avses i 24 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,

background image

4. mål som avses i 6 § första stycket lagen (1985:206) om viten,

5. mål som överklagas från allmän försäkringskassa i den utsträckning

som är särskilt föreskrivet.

6. mål som enligt bestämmelse i annan lag skall prövas av länsrätt.
Mål som överklagas från Riksförsäkringsverket med tillämpning av

20 kap. 11 § lagen (1962:381) om allmän försäkring prövas av länsrätten i
Stockholms län.

Mål som enligt telelagen (1993: 597) och lagen (1993: 599) om radiokom-

munikation skall prövas av länsrätt prövas av Länsrätten i Stockholms län.

Länsrätten i Östergötlands län prövar mål enligt luftfartslagen

(1957:297) i den utsträckning som är föreskrivet i den lagen.

Mål som överklagas från Arbetsmarknadsstyrelsen enligt lagen

(1973:370) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1973:371) om kontant
arbetsmarknadsstöd prövas av länsrätten i det län i vilket den arbetslös-
hetskassa eller den länsarbetsnämnd som beslutat i första instans är belä-

gen.

Förekommer vid mer än en länsrätt flera mål enligt skatte-, taxerings-

eller uppbördsförfattningarna som har nära samband med varandra, får

målen handläggas vid en av länsrätterna, om det kan ske utan avsevärd
olägenhet för någon enskild. Närmare föreskrifter om överlämnande av
mål mellan länsrätter meddelas av regeringen.

SFS 1993:759

Denna lag träder i kraft i fråga om 14 § första stycket punkten 2 beträf-

fande lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m. m. den 1 januari

1993 och beträffande lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

funktionshindrade samt lagen (1993:388) om införande av lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade den 1 januari

1994, och i övrigt den 1 juli 1993.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

1685

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.