SFS 1994:208 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

SFS 1994_208 Lag om ändring i lagen (1971_289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:208
Utkom från trycket
den 26 april 1994

Lag
om ändring i lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar;

utfärdad den 30 mars 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 18 § lagen (1971:289) om all-

männa förvaltningsdomstolar2 orden ”lagen (1968:430) om mervärde-
skatt” skall bytas ut mot ”mervärdesskattelagen (1994:200)”.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre föreskrifter gäller fortfa-

rande i fråga om mål enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1993/94:99, bet. 1993/94: SkU29, rskr. 1993/94:170.

2

Lagen omtryckt 1981:1323.

Senaste lydelse av 18 § 1993:513.

406

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.