SFS 1994:435 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar / SFS 1994:435 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
SFS 1994_435 Lag om ändring i lagen (1971_289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:644px;height:904px;"> <img width="644" height="904" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:47px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:64px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>om �ndring i lagen (1971:289) om allm�nna <br/>f�rvaltningsdomstolar; </b></p> <p style="position:absolute;top:46px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1994:435 </b></p> <p style="position:absolute;top:68px;left:510px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:83px;left:510px;white-space:nowrap" class="ft11">den 7 juni 1994 </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:595px;white-space:nowrap" class="ft11">779 </p> <p style="position:absolute;top:120px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 26 maj 1994. </p> <p style="position:absolute;top:150px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 12 och 14 �� lagen (1971:289) om </p> <p style="position:absolute;top:166px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11">allm�nna f�rvaltningsdomstolar2 skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:199px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>12 �3</b> Kammarr�tt �r domf�r med tre lagfarna ledam�ter. Fler �n fyra </p> <p style="position:absolute;top:216px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft11">lagfarna ledam�ter f�r ej sitta i r�tten. </p> <p style="position:absolute;top:232px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft11">N�r det �r s�rskilt f�reskrivet att n�mndem�n skall ing� i r�tten, �r </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft18">kammarr�tt domf�r med tre lagfarna ledam�ter och tv� n�mndem�n. Fler <br/>�n fyra lagfarna ledam�ter och tre n�mndem�n f�r i s�dant fall ej sitta i <br/>r�tten. Kammarr�tt �r dock domf�r utan n�mndem�n </p> <p style="position:absolute;top:297px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft11">1. vid pr�vning av besv�r �ver beslut som ej inneb�r att m�let avg�res, </p> <p style="position:absolute;top:313px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft11">2. vid f�rordnande r�rande saken i avvaktan p� m�lets avg�rande samt </p> <p style="position:absolute;top:329px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft11">vid annan �tg�rd som avser endast m�ls beredande, </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft11">3. vid beslut varigenom domstolen skiljer sig fr�n m�let utan att detta </p> <p style="position:absolute;top:362px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft11">pr�vats i sak. </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft11">Handl�gges m�l som avses i andra stycket gemensamt med annat m�l, </p> <p style="position:absolute;top:394px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft11">f�r n�mndem�n deltaga vid handl�ggningen �ven av det senare m�let. </p> <p style="position:absolute;top:411px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft11">Om domf�rh�ret vid behandling av vissa m�l finns best�mmelser i </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft18">fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och lagen (1990:886) om granskning <br/>och kontroll av filmer och videogram. Best�mmelser om domf�rhet vid <br/>behandling av kommunalbesv�rsm�l finns i 13 a �. </p> <p style="position:absolute;top:476px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft11">Vid behandling av fr�gor om pr�vningstillst�nd �r kammarr�tten dom-</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft11">f�r med tv� ledam�ter, om de �r ense om slutet. </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft11">Vid beslut om avskrivning av m�l efter �terkallelse �r kammarr�tten </p> <p style="position:absolute;top:524px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft11">domf�r med en lagfaren domare. </p> <p style="position:absolute;top:541px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft11">�tg�rder som avser endast beredandet av ett m�l f�r utf�ras av en </p> <p style="position:absolute;top:557px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft18">lagfaren ledamot i kammarr�tten eller, om de inte �r av s�dant slag att de <br/>b�r f�rbeh�llas lagfarna ledam�ter, av en annan tj�nsteman i kammarr�t-<br/>ten som har tillr�cklig kunskap och erfarenhet. N�rmare best�mmelser om <br/>detta meddelas av regeringen. </p> <p style="position:absolute;top:636px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>14 �4</b> Om det i lag eller annan f�rfattning f�reskrivs att talan skall v�ckas <br/>vid eller �verklagas till allm�n f�rvaltningsdomstol, skall det g�ras vid en </p> <p style="position:absolute;top:668px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft11">l�nsr�tt. </p> <p style="position:absolute;top:685px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft11">Ett beslut skall �verklagas till den l�nsr�tt inom vars l�n �rendet f�rst </p> <p style="position:absolute;top:701px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft18">pr�vats, om inte regeringen f�r ett visst slag av m�l f�reskriver n�got <br/>annat. </p> <p style="position:absolute;top:734px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft11">F�rekommer det vid mer �n en l�nsr�tt flera m�l som har n�ra samband </p> <p style="position:absolute;top:750px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft11">med varandra, f�r m�len handl�ggas vid en av l�nsr�tterna om det kan </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft18">g�ras utan avsev�rd ol�genhet f�r n�gon enskild. N�rmare f�reskrifter om <br/>�verl�mnande av m�l mellan l�nsr�tter meddelas av regeringen. </p> <p style="position:absolute;top:824px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft16"> Prop. 1993/94:133, bet. 1993/94: JuU24, rskr. 1993/94:319. </p> <p style="position:absolute;top:835px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:832px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft16"> Lagen omtryckt 1981: 1323. </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft16"> Senaste lydelse 1993:513. </p> <p style="position:absolute;top:859px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft15">4</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft16"> Senaste lydelse 1993:759. </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:644px;height:904px;"> <img width="644" height="904" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:849px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft20">780 </p> <p style="position:absolute;top:47px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 1994:435 </b></p> <p style="position:absolute;top:47px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 oktober 1994. </p> <p style="position:absolute;top:80px;left:149px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:112px;left:149px;white-space:nowrap" class="ft20">GUN HELLSVIK </p> <p style="position:absolute;top:145px;left:362px;white-space:nowrap" class="ft22">Lena Moore <br/>(Justitiedepartementet) </p> </div> </div>
background image

Lag

om �ndring i lagen (1971:289) om allm�nna
f�rvaltningsdomstolar;

SFS 1994:435

Utkom fr�n trycket

den 7 juni 1994

779

utf�rdad den 26 maj 1994.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 12 och 14 �� lagen (1971:289) om

allm�nna f�rvaltningsdomstolar2 skall ha f�ljande lydelse.

12 �3 Kammarr�tt �r domf�r med tre lagfarna ledam�ter. Fler �n fyra

lagfarna ledam�ter f�r ej sitta i r�tten.

N�r det �r s�rskilt f�reskrivet att n�mndem�n skall ing� i r�tten, �r

kammarr�tt domf�r med tre lagfarna ledam�ter och tv� n�mndem�n. Fler
�n fyra lagfarna ledam�ter och tre n�mndem�n f�r i s�dant fall ej sitta i
r�tten. Kammarr�tt �r dock domf�r utan n�mndem�n

1. vid pr�vning av besv�r �ver beslut som ej inneb�r att m�let avg�res,

2. vid f�rordnande r�rande saken i avvaktan p� m�lets avg�rande samt

vid annan �tg�rd som avser endast m�ls beredande,

3. vid beslut varigenom domstolen skiljer sig fr�n m�let utan att detta

pr�vats i sak.

Handl�gges m�l som avses i andra stycket gemensamt med annat m�l,

f�r n�mndem�n deltaga vid handl�ggningen �ven av det senare m�let.

Om domf�rh�ret vid behandling av vissa m�l finns best�mmelser i

fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och lagen (1990:886) om granskning
och kontroll av filmer och videogram. Best�mmelser om domf�rhet vid
behandling av kommunalbesv�rsm�l finns i 13 a �.

Vid behandling av fr�gor om pr�vningstillst�nd �r kammarr�tten dom-

f�r med tv� ledam�ter, om de �r ense om slutet.

Vid beslut om avskrivning av m�l efter �terkallelse �r kammarr�tten

domf�r med en lagfaren domare.

�tg�rder som avser endast beredandet av ett m�l f�r utf�ras av en

lagfaren ledamot i kammarr�tten eller, om de inte �r av s�dant slag att de
b�r f�rbeh�llas lagfarna ledam�ter, av en annan tj�nsteman i kammarr�t-
ten som har tillr�cklig kunskap och erfarenhet. N�rmare best�mmelser om
detta meddelas av regeringen.

14 �4 Om det i lag eller annan f�rfattning f�reskrivs att talan skall v�ckas
vid eller �verklagas till allm�n f�rvaltningsdomstol, skall det g�ras vid en

l�nsr�tt.

Ett beslut skall �verklagas till den l�nsr�tt inom vars l�n �rendet f�rst

pr�vats, om inte regeringen f�r ett visst slag av m�l f�reskriver n�got
annat.

F�rekommer det vid mer �n en l�nsr�tt flera m�l som har n�ra samband

med varandra, f�r m�len handl�ggas vid en av l�nsr�tterna om det kan

g�ras utan avsev�rd ol�genhet f�r n�gon enskild. N�rmare f�reskrifter om
�verl�mnande av m�l mellan l�nsr�tter meddelas av regeringen.

1

Prop. 1993/94:133, bet. 1993/94: JuU24, rskr. 1993/94:319.

2

Lagen omtryckt 1981: 1323.

3

Senaste lydelse 1993:513.

4

Senaste lydelse 1993:759.

background image

780

SFS 1994:435

Denna lag tr�der i kraft den 1 oktober 1994.

P� regeringens v�gnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.