SFS 1994:479 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

SFS 1994_479 Lag om ändring i lagen (1971_289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:479

Utkom från trycket

den 8 juni 1994

Lag
om ändring i lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar;

utfärdad den 26 maj 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 18 § lagen (1971:289) om allmän-

na förvaltningsdomstolar2 skall ha följande lydelse.

18 §3 Länsrätt är domför med en lagfaren domare ensam

1. när åtgärd som avser endast måls beredande vidtages,

2. vid sådant förhör med vittne eller sakkunnig som begärts av annan

länsrätt,

3. vid beslut som avser endast rättelse av felräkning, felskrivning eller

annat uppenbart förbiseende,

4. vid beslut om återkallelse tills vidare av ett körkort, körkortstillstånd

eller traktorkort eller om vägran att tills vidare godkänna ett utländskt
körkort, när det är uppenbart att ett sådant beslut bör meddelas eller när
omhändertagande beslutas enligt 23 § körkortslagen (1977:477),

5. vid beslut enligt luftfartslagen (1957:297) om försättande ur kraft av

ett certifikat, elevtillstånd eller behörighetsbevis, när det är uppenbart att
ett sådant beslut bör meddelas,

6. vid annat beslut som inte innefattar slutligt avgörande av mål.
Om det inte är påkallat av särskild anledning att målet prövas av

fullsutten rätt, är länsrätt domför med en lagfaren domare ensam vid
beslut som inte innefattar prövning av målet i sak.

Åtgärder som avser endast beredande av ett mål och som inte är av

sådant slag att de bör förbehållas lagfarna domare får utföras av en annan
tjänsteman vid länsrätten som har tillräcklig kunskap och erfarenhet.
Närmare bestämmelser om detta meddelas av regeringen.

Vad som sägs i andra stycket gäller även vid avgörande av

1. mål om utdömande av vite,

2. mål enligt lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskatt-

ningsförfarandet, enligt lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter,
tullar och avgifter, om besiktning enligt fastighetstaxeringslagen
(1979:1152), om handlings undantagande från taxeringsrevision, skatte-
revision, eller annan granskning och om befrielse från skyldighet att lämna

upplysningar eller visa upp handling enligt taxeringslagen (1990:324),
mervärdesskattelagen (1994:200), lagen (1958:295) om sjömansskatt, tull-
lagen (1987: 1065), uppbördslagen (1953:272), lagen om uppbörd av soci-
alavgifter från arbetsgivare eller lagen (1984:151) om punktskatter och
prisregleringsavgifter samt om befrielse från skyldighet att lämna kontroll-
uppgift enligt lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter,

3. mål om omedelbart omhändertagande enligt 6 § lagen (1990:52) med

särskilda bestämmelser om vård av unga, mål om tillfälligt flyttningsför-
bud enligt 27 § samma lag, mål om omedelbart omhändertagande enligt

13 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, mål om tillfälligt

1

Prop. 1993/94: 151, bet. 1993/94: SkU31, rskr. 1993/94:335.

2

Lagen omtryckt 1981: 1323.

3

Senaste lydelse 1994:208.

860

background image

861

SFS 1994:479

omhändertagande enligt 37 § smittsskyddslagen (1988:1472), mål enligt
33 § lagen (1991: 1128) om psykiatrisk tvångsvård samt mål enligt 18 §

första stycket 2 — 4 såvitt avser de fall då vården inte har förenats med
särskild utskrivningsprövning eller 5 lagen (1991:1129) om rättspsykia-
trisk vård,

4. mål om anstånd med att betala skatt eller socialavgifter enligt upp-

börds- eller skatteförfattningarna och annat mål enligt uppbörds- och
folkbokforingsförfattningarna med undantag av mål om arbetsgivares an-
svarighet för arbetstagares skatt och mål enligt lagen (1984:668) om upp-
börd av socialavgifter från arbetsgivare,

5. mål om uppdelning av taxeringsvärde enligt 20 kap. 15 § fastig-

hetstaxeringslagen (1979:1152),

6. mål som avser ändring av taxerad inkomst med högst 5000 kr.,
7. mål enligt skatte- och taxeringsförfattningarna i vilket beslutet över-

ensstämmer med parternas samstämmiga mening,

8. mål om rättshjälp genom offentligt biträde i ett ärende hos en annan

myndighet,

9. mål enligt körkortslagen (1977:477) om beslutet innebär att något

körkortsingripande inte skall ske eller att varning meddelas eller om det är
uppenbart att ett körkort, körkortstillstånd eller traktorkort skall återkallas
eller att ett utländskt körkort inte skall godkännas,

10. mål enligt luftfartslagen, om beslutet innebär att varning meddelas

eller om det är uppenbart att ett certifikat, elevtillstånd eller behörighets
bevis skall återkallas,

11. mål i vilket saken är uppenbar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.