SFS 1994:1042 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

SFS 1994_1042 Lag om ändring i lagen (1971_289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar;

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (1971:289) om allmän-

na förvaltningsdomstolar skall ha följande lydelse.

3 §2 Regeringsrätten består av sexton regeringsråd eller det högre antal
som behövs. Minst två tredjedelar av antalet regeringsråd skall vara lagfar-
na. Regeringsråden får inte inneha eller utöva något annat ämbete.

Regeringsråd utnämns av regeringen. Regeringen förordnar ett av rege-

ringsråden att vara domstolens ordförande.

När ett regeringsråd på grund av sjukdom eller därmed jämförlig om-

ständighet inte kan tjänstgöra i Regeringsrätten, får den som avgått med
ålderspension från sin tjänst som regeringsråd förordnas att tillfälligt
tjänstgöra som ersättare. Vad som i lag eller annan författning föreskrivs
om regeringsråd skall även tillämpas på ersättare.

Om regeringsråds tjänstgöring i Lagrådet är särskilt föreskrivet.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1993/94: 190. bet. 1993/94: JuU30, rskr. 1993/94:377.

2

Senaste lydelse 1991: 1820.

2209

SFS 1994:1042
Utkom från trycket
den 28 juni 1994

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.