SFS 1994:1623 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

SFS 1994_1623 Lag om ändring i lagen (1971_289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1623
Utkom från trycket
den 28 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar;

utfärdad den 15 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 20 och 21 §§ lagen (1971:289)

om allmänna förvaltningsdomstolar2 skall ha följande lydelse.

20 §3 Valbar till nämndeman i kammarrätt och länsrätt är svensk
medborgare, som är folkbokförd i länet och som inte är underårig eller
har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

1

Prop. 1994/95:87, bet. 1994/95:KU21, rskr, 1994/95:69.

2

Lagen omtryckt 1981:1323.

3

Senaste lydelse 1993:349.

6134

background image

6135

SFS 1994:1623

Tjänsteman vid domstol, skattemyndighet, länsstyrelse eller under

länsstyrelse lydande myndighet, allmän försäkringskassa eller
Riksförsäkringsverket får inte vara nämndeman. Detsamma gäller
lagfaren domare, åklagare, polisman och advokat eller annan som har till
yrke att föra andras talan inför rätta samt ledamot av skattenämnd eller
socialförsäkringsnämnd och icke lagfaren ledamot av Försäkrings-
överdomstolen.

Nämndeman i länsrätt får inte samtidigt vara nämndeman i

kammarrätt.

Den som har fyllt sextio år eller uppger något giltigt hinder är inte

skyldig att ta emot uppdrag som nämndeman. Den som har avgått
som nämndeman är inte skyldig att ta emot nytt uppdrag förrän efter
fyra år.

Rätten prövar självmant den valdes behörighet.

21 §4 Nämndemän i kammarrätt och länsrätt utses för fyra år. Om en
nämndeman visar giltigt hinder, får rätten entlediga honom. Den som
har fyllt sextio år har rätt att frånträda uppdraget. Upphör en nämn-
deman att vara valbar eller behörig, förfaller uppdraget.

Bestämmelser om mandatperiod för sådan nämndeman som ingår i

länsrätt vid behandling av mål om fastighetstaxering finns i fastighets-
taxeringslagen (1979:1152).

När ledighet uppkommer, utses ny nämndeman för den tid som åter-

står. Ändras antalet nämndemän, får nytillträdande nämndeman utses för
kortare tid än som följer av första stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

2. Den nya lydelsen av 20 § skall dock tillämpas första gången efter

valet år 1998.

3. Val enligt den nya lydelsen av 21 § skall äga rum första gången år

1998.

4. Löpande tjänstgöringstid för de nämndemän som har valts enligt

äldre bestämmelser skall vara fyra i stället för tre år.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

4

Senaste lydelse 1988:617.

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.