SFS 1994:1914 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar / SFS 1994:1914 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
SFS 1994_1914 Lag om ändring i lagen (1971_289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1914
Utkom från trycket
den 30 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar;

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 18 § lagen (1971:289) om allmän-

na förvaltningsdomstolar2 skall ha följande lydelse.

18 §3 Länsrätt är domför med en lagfaren domare ensam

1. när åtgärd som avser endast måls beredande vidtages,

2. vid sådant förhör med vittne eller sakkunnig som begärts av annan

länsrätt,

3. vid beslut som avser endast rättelse av felräkning, felskrivning eller

annat uppenbart förbiseende,

4. vid beslut om återkallelse tills vidare av ett körkort, körkortstillstånd

eller traktorkort eller om vägran att tills vidare godkänna ett utländskt
körkort, när det är uppenbart att ett sådant beslut bör meddelas eller när
omhändertagande beslutas enligt 23 § körkortslagen (1977:477),

5. vid beslut enligt luftfartslagen (1957:297) om försättande ur kraft av

ett certifikat, elevtillstånd eller behörighetsbevis, när det är uppenbart att
ett sådant beslut bör meddelas,

6. vid annat beslut som inte innefattar slutligt avgörande av mål.
Om det inte är påkallat av särskild anledning att målet prövas av

fullsutten rätt, är länsrätt domför med en lagfaren domare ensam vid
beslut som inte innefattar prövning av målet i sak.

�&tgärder som avser endast beredandet av ett mål och som inte är av

sådant slag att de bör förbehållas lagfarna domare får utföras av en annan
tjänsteman vid länsrätten som har tillräcklig kunskap och erfarenhet.
Närmare bestämmelser om detta meddelas av regeringen.

Vad som sägs i andra stycket gäller även vid avgörande av

1. mål om utdömande av vite,

2. mål enligt bevissäkringslagen (1975:1027) för skatte- och avgifts-

processen, enligt lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar
och avgifter, om besiktning enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
om handlings undantagande från taxeringsrevision, skatterevision, eller
annan granskning och om befrielse från skyldighet att lämna upplysningar
eller visa upp handling enligt taxeringslagen (1990:324), mervärdesskatte-

lagen (1994:200), lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från
arbetsgivare eller lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsav-
gifter samt om befrielse från skyldighet att lämna kontrolluppgift enligt
lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter,

3. mål om omedelbart omhändertagande enligt 6 § lagen (1990:52) med

särskilda bestämmelser om vård av unga, mål om tillfälligt flyttningsför-
bud enligt 27 § samma lag, mål om omedelbart omhändertagande enligt

13 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, mål om tillfälligt

1

Prop. 1994/95:53, bet. 1994/95: SkUl3, rskr. 1994/95:150

2

Lagen omtryckt 1981:1323.

3

Senaste lydelse 1994:208.

6687

background image

6688

SFS 1994:1914

första stycket 2 � 4 såvitt avser de fall då vården inte har förenats med
särskild utskrivningsprövning eller 5 lagen (1991:1129) om rättspsykia-
trisk vård,

4. mål om anstånd med att betala skatt eller socialavgifter enligt upp-

börds- eller skatteförfattningarna och annat mål enligt uppbörds- och
folkbokföringsförfattningarna med undantag av mål om arbetsgivares an-
svarighet för arbetstagares skatt och mål enligt lagen (1984:668) om upp-
börd av socialavgifter från arbetsgivare,

5. mål om uppdelning av taxeringsvärde enligt 20 kap. 6 §, 28 kap. 1 §

och 35 kap. 4 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152),

6. mål som avser ändring av taxerad inkomst med högst 5000 kr.,
7. mål enligt skatte- och taxeringsförfattningarna i vilket beslutet över-

ensstämmer med parternas samstämmiga mening,

8. mål om rättshjälp genom offentligt biträde i ett ärende hos en annan

myndighet,

9. mål enligt körkortslagen (1977:477), om beslutet innebär att något

körkortsingripande inte skall ske eller att varning meddelas eller om det är
uppenbart att ett körkort, körkortstillstånd eller traktorkort skall återkallas
eller att ett utländskt körkort inte skall godkännas,

10. mål enligt luftfartslagen, om beslutet innebär att varning meddelas

eller om det är uppenbart att ett certifikat, elevtillstånd eller behörighets
bevis skall återkallas,

11. mål i vilket saken är uppenbar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. Hänvisningen i 18 § fjärde

stycket 5 till 35 kap. 4§ fastighetstaxeringslagen (1979:1152) tillämpas
första gången i mål avseende fastighetstaxering år 1996.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

omhändertagande enligt 37 § smittskyddslagen (1988:1472), mål enligt

33 §, lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

 samt mål enligt 18 §

Viktiga lagar inom processrätt

Viktiga lagar inom processrätt