SFS 1995:529 Lagom ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

SFS 1995_529 Lagom ändring i lagen (1971_289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:529

Utkom från trycket
den 1 juni 1995

Lag

om ändring i lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar;

utfärdad den 18 maj 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 och 17 a §§ lagen (1971:289)

om allmänna förvaltningsdomstolar2 skall ha följande lydelse.

8 §3 Kammarrätt prövar

1. överklagande som enligt lag eller annan författning görs hos domsto-

len,

2. mål som underställs domstolen enligt folkbokföringslagen

(1967:198),

3. mål enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden

och mål om skatt, m. m. i den utsträckning som är föreskrivet i den lagen,

4. sådana ansökningar om resning i mål eller ärenden som enligt 11 kap.

11 § regeringsformen skall prövas av förvaltningsdomstol, om målet eller

ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet,

5. ansökningar om återställande av försutten tid för överklagande eller

därmed jämförbar åtgärd till länsrätt, kammarrätt eller förvaltningsmyn-
dighet,

6. ansökningar enligt lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa

förvaltningsbeslut i den utsträckning som är föreskrivet i den lagen,

7. mål om sådant onödigt uppehållande av ärende som enligt föreskrift i

lag skall prövas av kammarrätt.

Regeringen förordnar om kammarrätternas domkretsar.

17 a §4 Länsrätten skall vid behandling av mål enligt 10 kap. kommunal-

lagen (1991:900) och 22 kap. kyrkolagen (1992:300) bestå av en lagfaren
ledamot och två sådana särskilda ledamöter som anges i 17 b §.

Länsrätten är dock domför utan de särskilda ledamöterna i sådana fall

som anges i 18 § första stycket 1—3 och 6, andra stycket samt fjärde
stycket 11.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1994/95: 152, bet. 1994/95: NU23, rskr. 1994/95:315.

2

Lagen omtryckt 1981: 1323.

3

Senaste lydelse 1995:21.

4

Senaste lydelse 1995:21.

886

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.