SFS 1995:1691 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna för-valtningsdomstolar

SFS 1995_1691 Lag om ändring i lagen (1971_289) om allmänna för-valtningsdomstolar

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1691

Utkom från trycket

den 23 januari 1996

Lag
om ändring i lagen (1971:289) om allmänna för-
valtningsdomstolar;

utfärdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (1971:289) om

allmänna förvaltningsdomstolar skall införas en ny paragraf, 14 a §, av
följande lydelse.

14 a § Innefattar ett överklagande även en fråga som det ankommer

på regeringen att avgöra skall länsrätten överlämna målet till kammar-
rätten för handläggning enligt 9 §.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55.

3382

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.