SFS 1996:156 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

SFS 1996_156 Lag om ändring i lagen (1971_289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:156
Utkom från trycket
den 26 mars 1996

Lag
om ändring i lagen (1971:289) om allmänna för-
valtningsdomstolar;

utfärdad den 14 mars 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (1971:289) om all-

männa förvaltningsdomstolar2 skall ha följande lydelse.

3 §3 Regeringsrätten består av fjorton regeringsråd eller det högre an-
tal som behövs. Minst två tredjedelar av antalet regeringsråd skall vara
lagfarna. Regeringsråden får inte inneha eller utöva något annat äm-
bete.

Regeringsråd utnämns av regeringen. Regeringen förordnar ett av re-

geringsråden att vara domstolens ordförande.

När ett regeringsråd på grund av sjukdom eller därmed jämförlig

omständighet inte kan tjänstgöra i regeringsrätten, får den som avgått med
ålderspension från sin tjänst som regeringsråd förordnas att tillfälligt
tjänstgöra som ersättare. Vad som i lag eller annan författning föreskrivs
om regeringsråd skall även tillämpas på ersättare.

Om regeringsråds tjänstgöring i Lagrådet är särskilt föreskrivet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1995/96:116, bet. 1995/96:JuU16, rskr. 1995/96:173.

2

Lagen omtryckt 1981:1323.

3

Senaste lydelse 1994:1042.

252

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.