SFS 1996:1634 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna för-valtningsdomstolar

SFS 1996_1634 Lag om ändring i lagen (1971_289) om allmänna för-valtningsdomstolar

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1634
Utkom från trycket
den 7 januari 1997

Lag
om ändring i lagen (1971:289) om allmänna för-
valtningsdomstolar;

utfärdad den 12 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 18 § lagen (1971:289) om all-

männa förvaltningsdomstolar skall ha följande lydelse.

18 §2 Länsrätt är domför med en lagfaren domare ensam

1. när åtgärd som avser endast måls beredande vidtages,

2. vid sådant förhör med vittne eller sakkunnig som begärts av annan

länsrätt,

3. vid beslut som avser endast rättelse av felräkning, felskrivning eller

annat uppenbart förbiseende,

4. vid beslut om återkallelse tills vidare av ett körkort, körkortstillstånd

eller traktorkort eller om vägran att tills vidare godkänna ett utländskt
körkort, när det är uppenbart att ett sådant beslut bör meddelas eller när
omhändertagande beslutas enligt 23 § körkortslagen (1977:477),

5. vid beslut enligt luftfartslagen (1957:297) om försättande ur kraft av

ett certifikat, elevtillstånd eller behörighetsbevis, när det är uppenbart att
ett sådant beslut bör meddelas,

6. vid annat beslut som inte innefattar slutligt avgörande av mål.
Om det inte är påkallat av särskild anledning att målet prövas av full-

sutten rätt, är länsrätt domför med en lagfaren domare ensam vid beslut
som inte innefattar prövning av målet i sak.

Åtgärder som avser endast beredandet av ett mål och som inte är av

sådant slag att de bör förbehållas lagfarna domare får utföras av en annan
tjänsteman vid länsrätten som har tillräcklig kunskap och erfarenhet.
Närmare bestämmelser om detta meddelas av regeringen.

Vad som sägs i andra stycket gäller även vid avgörande av

1. mål om utdömande av vite,

2. mål enligt bevissäkringslagen (1975:1027) för skatte- och avgifts-

processen, enligt lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar
och avgifter, om besiktning enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
om handlings undantagande från taxeringsrevision, skatterevision, eller
annan granskning och om befrielse från skyldighet att lämna upplysningar

eller visa upp handling enligt taxeringslagen (1990:324), mervärdes skatte-
lagen (1994:200), lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från
arbetsgivare eller lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsav-
gifter samt om befrielse från skyldighet att lämna kontrolluppgift enligt
lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter,

3. mål om omedelbart omhändertagande enligt 6 § lagen (1990:52) med

särskilda bestämmelser om vård av unga, mål om tillfälligt flyttningsför-

1

Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55.

2

Senaste lydelse 1994:1914.

3020

background image

SFS 1996:1634

bud enligt 27 § samma lag, mål om omedelbart omhändertagande enligt

13 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, mål om till-

fälligt omhändertagande enligt 37 § smittskyddslagen (1988:1472), mål
enligt 33 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård samt mål enligt

18 § första stycket 2-4 såvitt avser de fall då vården inte har förenats med

särskild utskrivningsprövning eller 5 lagen (1991:1129) om rättspsykiat-

risk vård,

4. mål om anstånd med att betala skatt eller socialavgifter enligt upp-

börds- eller skatteförfattningarna och annat mål enligt uppbörds- och
folkbokföringsförfattningarna med undantag av mål om arbetsgivares an-
svarighet för arbetstagares skatt och mål enligt lagen (1984:668) om upp-
börd av socialavgifter från arbetsgivare,

5. mål om uppdelning av taxeringsvärde enligt 20 kap. 6 §, 28 kap. 1 §

och 35 kap. 4 § fastighetstaxering slagen (1979:1152),

6. mål som avser ändring av taxerad inkomst med högst 5 000 kr.,
7. mål enligt skatte- och taxeringsförfattningarna i vilket beslutet

överensstämmer med parternas samstämmiga mening,

8. mål om offentligt biträde i ett ärende hos en annan myndighet,

9. mål enligt körkortslagen (1977:477), om beslutet innebär att något

körkortsingripande inte skall ske eller att varning meddelas eller om det
är uppenbart att ett körkort, körkortstillstånd eller traktorkort skall

återkallas eller att ett utländskt körkort inte skall godkännas,

10. mål enligt luftfartslagen, om beslutet innebär att varning meddelas

eller om det är uppenbart att ett certifikat, elevtillstånd eller behörighets
bevis skall återkallas,

11. mål i vilket saken är uppenbar.

Denna lag träder i kraft den 1 december 1997.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

3021

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.